Samhällsvetenskapliga fakulteten fick den 23 januari 2014 i uppdrag av Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap att följa upp de ledande forskningsområden som fakulteten tidigare utsett och att identifiera nya ledande områden samt framtidsområden. Uppdraget att bereda förslag till ledande forskningsområden inom fakulteten gavs till Nämnden för forskningsfrågor (NFF). Samtliga institutioner, institut och centra vid fakulteten ombads att skicka in nomineringar i form av självvärderingar av pågående forskning med särskild redovisning av förhållandena under perioden 2009–2013. Sammanlagt lämnades 43 nomineringar till ledande forskningsområden och 22 förslag till framtidsområden in till fakultetskansliet, inalles 65 förslag.

Efter en längre tids arbete presenterade NFF sitt förslag till ledande större områden till fakultetsnämndens möte den 3 september. Till fakultetens internat 1–2 oktober presenterade NFF ett ytterligare förslag med ledande mindre områden och framtidsområden. Båda dessa förslag fastställdes efter diskussion vid fakultetsnämndens möte den 8 oktober 2014 och redovisades dagen efter till områdesnämnden.

 Beskrivning av processen bakom de ledande forskningsområdena (148 Kb) .

Parallellt med detta arbete på fakultetsnivå har områdesnämnden i en separat process på områdesnivå tagit fram profilområden som övergripande beskriver verksamheten inom området. Profilområdena är mer tematiska och beskriver eller värderar inte enskilda forskningsmiljöer.

 

Ledande större forskningsområden

Följande 21 forskningsområden har befunnits vara ledande större forskningsområden. Områdena presenteras i alfabetisk ordning. Vägledande kriterier har varit: Kraftfull forskningsmiljö som är väl fungerande, fokuserad och urskiljbar samt med en forskarutbildning som genererat ett antal disputerade forskare och som fortsatt har en grupp doktorander. Miljöerna ska ha erhållit externa forskningsanslag av en viss volym.   Beskrivning av ledande större forskningsområden (206 Kb) .

Barn och ungdomar i utsatta livssituationer
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Demografi 
Sociologiska institutionen och Kulturgeografiska institutionen

Design för lärande
Institutionen för data- och systemvetenskap

Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet
Instituten CHESS och SOFI

E-tjänster och e-demokrati
Institutionen för data- och systemvetenskap

Genusakademin
Fakultetsgemensamt och fakultetsöverskridande

Globala och regionala styrformer
Statsvetenskapliga institutionen

Historisk geografi och landskapsstudier
Kulturgeografiska institutionen

InRights – utmaningar för demokratiska rättigheter och inkludering
Statsvetenskapliga institutionen

Kognitivt åldrande
Psykologiska institutionen

Klimat- och makroekonomi
Institutet för internationell ekonomi

Ledning och styrning av offentlig sektor
Institutet SCORE

Politisk ekonomi
Institutet för internationell ekonomi

Sinnen och perception
Psykologiska institutionen

Sociala nätverk
Sociologiska institutionen

Socialt arbete med barn och unga
Institutionen för socialt arbete

Socialt arbete med inriktning mot omsorg om äldre
Institutionen för socialt arbete

Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
Institutet SoRAD

Stress, arbete och hälsa
Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet

Transnationell antropologi
Socialantropologiska institutionen

Utvärdering av ekonomisk-politiska åtgärder
Nationalekonomiska institutionen

 

Ledande mindre forskningsområden samt framtidsområden

Följande 17 forskningsområden har befunnits vara ledande mindre forskningsområden eller framtidsområden. Områdena presenteras i alfabetisk ordning. Vägledande kriterier har varit: Identifierbara områden som kvalitativt bedömts hålla hög kvalitet och som har producerat doktorer men som har en mindre volym, speciellt när det gäller externa medel, jämfört med de ledande större områdena. Här finns också nya områden med större volym men som ännu inte fått fram egna doktorer i någon större omfattning.
 Beskrivning av ledande mindre forskningsområden (200 Kb)

Allmän statistikproduktion
Statistiska institutionen

Design av planerade försök
Statistiska institutionen

Ekonomisk omvandling på mycket lång sikt
Ekonomisk-historiska institutionen

Entreprenörskapsformer och hållbar utveckling 
Företagsekonomiska institutionen

Finansmarknadernas struktur 
Företagsekonomiska institutionen

Genus, arbete och ekonomisk omvandling
Ekonomisk-historiska institutionen

Högskolepedagogik och pedagogisk filosofi
Institutionen för pedagogik och didaktik

Kriminalpolitik
Kriminologiska institutionen

Livsförlopp och brott
Kriminologiska institutionen

Lärande-Hjärna-Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Lärandemiljöer, didaktisk utveckling och inkludering i skola och förskola 
Specialpedagogiska institutionen

Pedagogik och hälsa
Institutionen för pedagogik och didaktik

Planering och policy
Kulturgeografiska institutionen

Politik och kön
Statsvetenskapliga institutionen

Politik och lärande om miljö
Statsvetenskapliga institutionen

Redovisning från insidan och ut 
Företagsekonomiska institutionen

Social interaktion: diskursiv teori
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen