Läs mer om Samverkansprogrammet för migration och integration. 

Vad handlar din forskning om? 
– Min forskning sammanfattas bäst med termen ”övergångar”. Det inbegriper övergångar mellan utbildningssystem och övergångar mellan utbildning och arbete. Ett särskilt fokus har legat på hur olika typer av utbildningsinstitutioner, arbetsmarknadsåtgärder och studieförbund underlättar dessa övergångar för människor med invandrarbakgrund. En röd tråd i min forskning har under alla år varit att förstå och beskriva de institutionella villkoren för integration av utrikesfödda. De senaste åren har jag breddat mig på så sätt att jag även studerar och gör jämförelser med infödda svenska ungdomar.  Här har jag gått bakvägen kan man säga – jag har valt ut ungdomar, svenskfödda som utlandsfödda, från studieovana hem som lyckats med sin utbildningskarriär, för att undersöka hur de gått till väga. Jag undersöker och kartlägger vilka resurser – som skolan, lärare, privata nätverk– dessa ungdomar har kunnat mobilisera för att uppnå akademisk framgång.

– Min forskning av studieförbunden handlar främst om invandrarföreningarnas arbete. Dels har jag studerat deras roll i integrationsarbetet och dels har jag forskat om, och i så fall på vilket sätt, de transnationella nätverken vidgar eller begränsar individens handlingsutrymme när det gäller etablering eller vidare migration till det som kallas för tredjeland. 

– Det tredje benet av mitt forskningsintresse är platsens betydelse för unga vuxna, i såväl glesbygden som storstad, när det gäller utbildningsstrategier och arbetslivskarriärer. 

Vad kommer du fram till?
– När det övergångar mellan två olika utbildningssystem är ett viktigt resultat från min studier att elever som lyckas med sin utbildning, oavsett bakgrund, hade en vuxenkontakt – en lärare, tränare, eller föräldrar – där eleverna stöttades och var sedda. De hade en vuxen person i sin närhet som trodde på dem. Dessa vuxna personer, som hade den unga människans förtroende och respekt, sporrade dem till att satsa på utbildningen och undvika anti-socialt beteende. De flesta av dessa elever lyfte fram betydelsen av sina föräldrars emotionella stöd och att detta blev en kraft i mötet med studierna. De som inte hade detta hemma men ändå klarat sig genom utbildningssystemet, lyfte istället fram exempelvis en lärare eller en tränare som var viktiga för att orka igenom skolan.  

– Det som min forskning om integration har synliggjort är betydelsen av att vända på perspektiven, att de som arbetar i åtgärderna inte endast identifierar de nyanländas brister när det gäller nätverk, språk och utbildning. Något förenklat kan man säga att det gäller samma sak här som med ungdomarna, att den enskilde behöver någon som ser och tror på dem. Och som hjälper till att öppna dörrarna. Mina studier pekar också på att den som sedan etablerat sig också kommer att öppna dörrar för dem som kommer efter. 

Varför är din forskning viktig? 
– Alla människor tampas, i alla fall mer eller mindre, med övergångarna mellan studier och arbete. Att bidra till kunskap om detta är därför av stort värde både för den enskilde ungdomen som för dem som arbetar med ungdomar på ett eller annat sätt, som lärare, studievägledare, tränare, föräldrar, och så vidare. Så länge vi får nya migranter kommer vi tampas med hur de på bästa sätt kan komma in i arbets- och samhällsliv. Lyckad integration kan medföra stora ekonomiska besparingar, men ännu viktigare bidra till ett fullödigt och riktigt liv för den som kommer hit. 

Vilka aktörer i det omgivande samhället kan direkt beröras av din forskning? 

– Min forskning är direkt relevant för de som arbetar med utbildning, folkbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Läs mer om Ali Osmans forskning