För snart fyra år sedan inleddes universitetets satsning på digital humanvetenskap (DHV). Begreppet existerade knappt, men forskningsfältet visade sig i högsta grad finnas vid universitetet. Digital humanvetenskap skiljer sig från begreppet digital humaniora som används på många andra lärosäten. Tanken är att beskriva forskning som handlar om digitaliseringen och dess konsekvenser, och som överskrider fakultetsgränserna mellan humaniora, samhällsvetenskap och juridik. 

Uno Fors. Foto: Eva Dalin

–  Vi har sett ett väldigt stort intresse från forskare, våra seminarier har varit helt fullbokade och det har visat sig att det redan pågår en hel del inom ämnet, säger Uno Fors, professor vid Institutionen för Data- och systemvetenskap, och projektledare för universitetets satsning på digital humanvetenskap.

Områdesnämnden för Humanvetenskap tog initiativ till satsningen och rektor avsatte 3,5 miljoner för arbetet. Uppdraget var att kartlägga fältet, samla och utveckla den digitala humanvetenskapen vid universitetet, anordna seminarier och workshops samt att ta fram en definition av begreppet. Tolv forskningsprojekt har fått medel inom satsningen, antingen för ett mindre projekt eller för att ansöka om externa medel. 

Satsning på ”DHV-hubb" 

Projektgruppen frågade forskarna som jobbar med digital humanvetenskap vad de saknar, och det vanligaste svaret var samordning via ett nätverk, men även nya projektmedel. I december tas beslut om hur universitetet ska gå vidare. Förslaget som arbetats fram innebär en långsiktig satsning i form av en ”DHV-hubb”, en samlingsplats för forskare inom området. Hur omfattande hubben blir återstår att se.
– Det behövs någon som fortsätter ordna sammankomster, den enskilda forskaren mäktar inte med. På sikt hoppas jag att det kan bli någonting större än ett nätverk. Att vi kan ta in doktorander, gästforskare och utveckla ämnet, säger Uno Fors.

Oavsett hur stor nästa satsning blir så fortsätter forskningen inom digital humanvetenskap. En antologi kommer att ges ut under sommaren 2020 och flera av forskningsprojekten som startats sedan 2016 lever vidare.

Text: Anna-Karin Landin

Om digital humanvetenskap

Digital humanvetenskap vid Stockholms universitet definieras som ”interdisciplinära studier (inklusive teori- och metodutveckling) av digitala artefakter och miljöer och deras betydelse för människan och samhället. Detta inkluderar humanvetenskapliga studier av aktörer och deras roll i det digitala samhället, sociala och legala aspekter, ansvars- och etikfrågor samt interaktioner mellan människor i digitala system och mellan människor och digitala entiteter”.