Foto: Jens Olof Lasthein

Bostadsforskning är av yttersta betydelse för samhället i stort. Det är forskning som innefattar flera olika discipliner och bedrivs av forskare med varierade bakgrunder – ämnet kräver flera olika perspektiv. Hur boenden organiseras och markanvändning planeras behöver behandlas utifrån ekonomiska, finasiella byggnadstekniska, juridiska och sociala effekter och konsekvenser – såväl som på individ-, lokal- och nationell nivå. Forskningen behöver utöver detta bedrivas i dialog med olika marknadsaktörer och myndigheter. Hur etablerar vi egentligen kontakter och samarbeten mellan forskare inom fältet? 

Genom det nystartade samverkansinitiativet Forum för Bostadsforskning Stockholm (FBS) är målsättningen att skapa ett samlat forum för erfarenhetsutbyte mellan forskare, institutioner, lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer. Tanken är att FBS ska kunna bidra till en ur forskningssynpunkt förbättrad kunskapsbas och skapande av en plattform där innovativa nätverk kan initieras och utvecklas.

FBS omfattar för närvarande Juridiska institutionen och Kulturgeografiska institutionen (Stockholms universitet), institutionen för fastigheter och byggande (Kungliga Tekniska högskolan), Fastighetsägarna Sverige och Sveriges allmännytta. Målsättningen och syftet med initiativet är dock att involvera fler institutioner, aktivt deltagande forskare, intresseorganisationer och myndigheter i samverkansinitiativet. FBS välkomnar därför all form av kontakt och uppslag som kan vara av intresse för den fortsatta utvecklingen av FBS. 

Under profilseminariet presenterar några av FBS:s initiativtagare sig själva och berättar framförallt om forumets syfte, målgrupp och planerad verksamhet. Den som är intresserad av att delta i nätverket, eller exempelvis har några tankar och idéer om hur nätverket kan utveckla sin verksamhet är varmt välkommen att kontakta initiativtagarna inför seminariet. Det ges även utrymme att låta deltagarna presentera sig själv och sin forskning eller eventuella idéer under seminariet. 

Plats och anmälan

Profilseminariet äger rum digitalt via Zoom. Klicka här för att delta i seminariet. Seminariet är öppet för alla, men vi ser gärna att du föranmäler dig, länk till föranmälan hittar du här.

Välkomna! 

Deltagare

Elisabeth Ahlinder är docent och universitetslektor i civilrätt med inriktning mot fastighetsrätt vid Juridicum.

Richard Hager är docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt. Han är ämnesföreståndare för fastighetsrätt samt, tillsammans med Elisabeth Ahlinder kursföreståndare för Civilrätt D.

Ida Borg är postdoc vid Kulturgeografiska institutionen och SOFI.

Anna Granarth Hansson är universitetsadjunkt i fastighetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan

Om profilseminarier

Humanvetenskapliga områdets profilseminarier lyfter spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan.

Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är detsamma som tidigare - att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla.  Läs mer om höstens profilseminarier.

Om profilområdet Samhälle, organisation och individ

Samhällets institutioner skapas av individer med både gemensamma och motstridiga önskemål. De utmaningar som mänskliga samhällen möter förändras över tid och är föremål för kontinuerlig analys och diskussion. Områdets forskning och utbildning behandlar individers välbefinnande, förhållningssätt, värderingar och agerande enskilt och i sociala sammanhang. Inom detta profilområde studeras olika mål och styrformer inom nationer, regioner, företag och andra organisationer, samt media. Här finns en sedan lång tid väl utvecklad samverkan med exempelvis statliga myndigheter och internationella organisationer. Läs mer om Humanvetenskapliga områdets profilområden.