Innovation har kommit att bli ett centralt begrepp för att hantera samhälleliga utmaningar. 2020 presenterades rapporten ”Innovation som drivkraft – från forskning till nytta”, om innovationsstöd vid universitet och högskolor. Där beskrivs kunskapsproducerande institutioner som en ’motor’ med förmågan att stärka Sveriges innovationskraft och bidra till en hållbar utveckling. Ofta kokar resonemanget ner till att innovation materialiseras via kunskap i en ny teknologi som kan revolutionera marknaden och bidra till samhället – exempelvis det vaccin som världen nu väntar på. 

Men finns det andra sätt att förstå innovation på?  Det finns dels ett behov av att förstå innovation i ett historiskt perspektiv där det under lång tid var bannlyst, eftersom det likställdes med revolution och ansågs som farligt för samhället. Idag ses det som en livnödsnödvändighet. Vad säger det om vår tid? Innovation kan förstås bredare än att fråga sig vilken teknologi som kan lösa ett visst problem. Vilket samhälle som kan lösa olika problem är en fråga som kan hjälpa oss tänka nytt om innovation. På det viset kan innovation förstås som en kontext, istället för att förknippas med en viss teknologi eller en viss människa. 

Universitet kan vara en sådan kontext där det skapas förutsättningar för ett nytänkande och kreativt experimenterande som mer långsiktigt prövar sig fram kring lösningar för hur framtida generationer kan leva ett gott liv. 

Detta profilseminarium belyser innovation och vill inleda en fakultetsöverskridande diskussion om hur samhällsvetenskap, humaniora och juridik kan relatera till begreppet innovation. Ett begrepp som sannolikt kommer att ges större utrymme i framtida forskningsutlysningar. 

Deltagare

Karin Berglund är professor vid Företagsekonomiska institutionen och forskar sedan länge om entreprenörskap och innovation. 

Susanne Andersson är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik och har i flera FoU-projekt studerat hur organisationers innovationsförmåga kan stärkas genom ökad genusmedvetenhet. 

Maryam Hansson Edalat är avdelningschef för forsknings- och samverkansstöd 

Staffan Furusten är professor vid Företagsekonomiska institutionen och föreståndare för Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) och forskar om olika aspekter av samhällets organisering i gränslandet mellan offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället.

Plats

Profilseminariet äger rum digitalt via zoom. Klicka här för att delta i seminariet. Vi ser gärna att du anmäler dig till profilseminariet, länk till föranmälan hittar du här.

För frågor om seminariet, kontakta samordnare Susanna Lindberg

Om profilseminarier

Profilseminarierna utgår från Humanvetenskapliga områdets profilområden. Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten. Profilseminarierna riktar sig i första hand till dig som forskar inom Humanvetenskapliga området, men är öppna för alla. Läs mer om profilseminarier vid Humanvetenskapliga området.

Om profilområdet Organisation, samhälle & individ

Samhällets institutioner skapas av individer med både gemensamma och motstridiga önskemål. De utmaningar som mänskliga samhällen möter förändras över tid och är föremål för kontinuerlig analys och diskussion. Områdets forskning och utbildning behandlar individers välbefinnande, förhållningssätt, värderingar och agerande enskilt och i sociala sammanhang. Inom detta profilområde studeras olika mål och styrformer inom nationer, regioner, företag och andra organisationer, samt media. Här finns en sedan lång tid väl utvecklad samverkan med exempelvis statliga myndigheter och internationella organisationer. Läs mer om profilområdet