Karolina Wirdenäs och Kathrin Kaufhold beviljades 2019 samverkansmedel i Humanvetenskapliga områdets första utlysning för samverkansinitativ. Läs mer om samverkansprogrammet för migration och integration

Vad handlar er samverkansforskning om?

– Vår samverkansforskning handlar övergripande om vårdkommunikation och strävan mot mer jämlik vård. Vi har samverkat med Region Stockholm i två olika projekt där kommunikation och jämlikhet har varit centralt i förhållande till asylsökande och nyanlända personer. 

– I det första projektet undersökte vi landstingets flerspråkiga vårdinformation för asylsökande i samarbetade med dåvarande SLL (Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm) och deras avdelning för verksamhetskommunikation, samt andra aktörer som kom i kontakt med informationen, som vårdmottagningar, frivilligorganisationer och asylsökande. 

– I det andra projektet arbetar vi verksamhetsutvecklande med Region Stockholms kunskapscentrum för transkulturell vårdkommunikation, Transkulturellt centrum som utbildar både nyanlända personer och vårdpersonal som möter migranter och asylsökande. Tillsammans med Transkulturellt centrum utforskar vi hur deras verksamhet kan utvecklas ur språkligt och retoriskt perspektiv.

Vårdutbildade nyanlända central resurs för asylsökande

– I det första projektet har vi först och främst sett den centrala rollen vårdutbildade nyanlända personer har när det gäller att förmedla vårdinformation till personer som är nya i Sverige. Samma personer kan samtidigt vara en viktig resurs för att ge kunskap till vården om hur asylsökande och nyanländas situation är. För det andra har flera olika aktörer under intervjuer gett uttryck för vilket besvärligt vilket besvärligt dilemma det är att å ena sidan verkligen vilja verka för att migranter får adekvat vård – och å andra sidan samtidigt vilja upprätthålla och följa gällande regelverk för vårdsystemet. Det är inte helt lätt. 

– Vi utvecklade tillsammans med vår samarbetspartner språkliga verktyg som ska underlätta den formuleringen av information om vård av samhället. 

– Det andra projektet är vi fortfarande mitt uppe i, men hittills har vi tillsammans med Transkulturellt centrum arbetat gemensamt med verksamhetsutveckling genom att diskutera och språkligt analysera deras utbildningsinsatser för nyanlända personer och för vårdgivare. 

Språkvetare viktiga samarbetspartners för att utveckla verksamheter

Hur kan språkforskning användas i samverkansprojekt?
– Som språkvetare kan vi bidra med synliggörande av hur språkliga val är centrala för hur vård kommuniceras och hur aktiva språkliga val verkar kunna underlätta informationsspridning, undanröja missförstånd och motverka stereotypa uppfattningar. Ett omedvetet språkbruk kan lägga hinder i vägen för jämlik vård och ömsesidig förståelse. Det är viktigt generellt, men kanske i synnerhet i förhållande till grupper som inte alltid har så lätt att göra sina stämmor hörda i samhället. Kriskommunikationen som rör covid 19 är ett tydligt exempel på detta.

– Humanister och språkvetare är kanske inte alltid de som man i första hand tänker på som potentiella samarbetspartner, men vi har en hel del både ganska enkla och mer komplexa verktyg och analysmodeller som kan användas för att undersöka och utveckla verksamheter. För utvecklingen av vår forskning är det också viktigt att komma in i verksamheter och sammanhang som vi inte vet så mycket om.