Centrats dagliga verksamheten som utbildning och olika former av forskningsverksamhet leds av en föreståndare. CeUL:s styrelse fattar de långsiktiga besluten av innehållslig och strategisk karaktär. CeUL rapporterar direkt till rektor i verksamhetsstrategiska frågor av principiell karaktär och i budgetfrågor. Rektor beslutar efter beredning i Områdesövergripande rådet.

CeUL:s styrelse

CeUL:s kansli är administrativt placerat vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Kansliet arbetar med administrativ samordning av kurserna, olika utvecklingsprojekt och pedagogiska priset Årets lärare samt kommunikation och ekonomisk förvaltning.

Knutna till centrat är också undervisande lärare och forskare från de fyra institutionerna: Institutionen för data och systemvetenskap (DSV), Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) samt Juridiska institutionen. Centrats olika kurser ges vid dessa institutioner.

Bakgrund och historik

Stockholms universitets Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) inrättades 1 juli 2014 och har tillkommit efter förslag från den tidigare Beredningsgruppen för universitetslärarutbildningen. I oktober 2013 gav rektor Samordningsgruppen för lärarutbildningarna uppdraget att inrätta Beredningsgruppen för universitetslärarutbildning som fick i uppgift att arbeta med samtliga frågor angående universitetslärarutbildningen. I arbetet med att organisera universitetslärarutbildningen har fokus varit att dels säkerställa att de kurser som krävs för universitetslärares kompetensutveckling ges med hög kvalitet, dels föreslå en organisation för verksamheten. Beredningsgruppen kom att föreslå Centrum för universitetslärarutbildning som organisatorisk modell. Samtidigt som CeUL inrättades avvecklades Beredningsgruppen för universitetslärarutbildningen.