Men att omvandla en salstentamen till en hemtentamen är inte gjort i en handvändning. För att examinationen ska hålla hög kvalitet, vara rättssäker och reliabel behöver du bland annat tänka på hur du formulerar frågorna i din hemtentamen. Vid en bevakad salstentamen är det till exempel smidigt att pröva studenternas faktakunskaper genom enkla frågor. Vid en hemtentamen är det däremot inte lika enkelt eftersom studenterna har tillgång till läroböcker, internet och kurskamrater att fråga.

I den här resursen får du konkreta råd och tips som gör din hemtentamen mer rättssäker och reliabel.

Omformulera dina tentamensfrågor

När du ska omvandla din salstentamen till hemtentamen är det viktigt att du omformulerar tentamensfrågorna så att studenterna uppmanas att själva reflekterar över sina svar och inte lockas av att "låna" och "inspireras" för mycket av kurslitteraturen eller annan alternativ littertur. Frågorna bör därför utformas så att studenterna måste visa högre kunskapsnivåer än att bara återge fakta från minnet. Det kan t.ex. handla om att analysera, jämföra, tillämpa eller sammankoppla information från olika källor. Det kan också vara bra att knyta frågorna till en specifik kontext eller göra dem mer individrelaterade. Be även studenterna att ange källorna enligt det vetenskapliga sättet ni har bestämt inom kursen för att göra uppgiften ännu mer komplex. 

Nedan följer några exempel på tentamensfrågor som examinerar studenters kunskaper om konstruktiv länkning i högskolepedagogik. De kräver alla att studenterna måste producera svar på en högre kunskapsnivå och verkligen visa att de förstår:

Analys och slutledningsförmåga
Vilken koppling ser du mellan konstruktiv länkning och studenters studieresultat?

Jämförelse
Vilka skillnader ser du mellan konstruktiv länkning och undervisningsmodeller?

Återkoppling till tidigare kunskaper
På vilket sätt är konstruktiv länkning kopplat till teorier om lärande?

Sammanställning och eget skapande
Sammanställ en begreppslista som utgår från texter som du har läst. Skapa sedan ett informationsmaterial för gymnasielärare som utgår från din begreppslista.

Analys av orsakssamband
Förklara hur en student som har blivit underkänd på en tentamen beter sig? Fundera på situationen med hjälp av begrepp och i relation till olika perspektiv på lärande.

Analys av betydelse
Vilken betydelse skulle konstruktiv länkning kunna tänkas ha när ett kurslag ska utarbeta en kursplan?

Hypotesställande
Hur skulle olika perspektiv på lärande kunna påverka arbetet som expert i arbetslivet?

Problemlösning och case
Hitta på ett case där begreppet konstruktiv länkning används för att förbättra studieresultaten bland deltagarna i en kurs.

Argumentation
Argumentera mot följande påstående genom att använda konstruktiv länkning som del i ditt argument: “Inträdesprovet till en kurs är den viktigaste faktorn för framgångsrika universitetsstudier.”

Sammanställning av information från olika källor
På vilket sätt hänger konstruktiv länkning ihop med de exempel på användningen av IKT i undervisningen som presenteras i kurslitteraturen X och Y?

Kritiskt förhållningssätt
Tänk dig att du är förespråkare för ett behavioristiskt perspektiv på lärande och rikta sedan kritik mot tillämpning av konstruktiv länkning utifrån det perspektivet.

Ge exempel
Ge tre konkreta exempel på hur konstruktiv länkning skulle kunna tillämpas i praktiken.

Motivera och underbygga sin åsikt
Håller du med kursbokens författare om att konstruktiv länkning stöder studenternas lärande? Motivera och förstärk din åsikt med stöd i alternativ litteratur.

Planeringsförmåga
Planera en kurs i valfritt ämne som följer principerna för konstruktiv länkning. 

Skapande av metaforer
Vilka motsvarigheter skulle konstruktiv länkning kunna ha i arbetslivet?

Motverka samarbete

Det är även viktigt att du som lärare introducerar och informerar om den kommande hemtentamen. Förklara tydligt vad som förväntas av studenterna för att undvika eventuella missuppfattningar eller otydligheter som kan ta tid och fokus från själva examionationsuppgiften. Om uppgiften ska göras individuell är det viktgt att alla studenter förstår det. Informera därför klart och tydligt att samarbete inte är tillåtet och att svaren från två eller flera studenter inte får vara samma.

Använd ett plagiatkontrollsystemet för att förhindra direkt kopiering från t.ex. nätet eller kurskamrater. Berätta även för studenter i förväg att en  plagieringskontroll kommer att göras på alla inlämnade hemtentamen. Det har ofta en avskräckande effekt som får studenten att tänka till en extra gång innan de kopierar någon annans text.

Det går även att förhindra samarbete genom att blanda ordningen på frågorna och svarsalternativen i ett flersvarstest i Athena. Detta försvårar samarbete om kursdeltagarna skriver tentamen samtidigt.

Fundera också över om det är möjligt att tillåta samarbete genom att planera för en grupptentamen. Att arbeta och reflektera tillsammans är en bra form av lärande vilket med fördel även kan utnyttjas vid digital hemtentamen.

Alternativ till skriftlig tentamen

Tänk på att det finns fler sätt att bedöma studenternas kunskaper och förmågor än  hemtentamen. Du kan t.ex. utvärdera studenternas lärande med hjälp av muntlig tentamen, PM, grupparbete, nätdiskussioner, rapporter, feedback från andra studenter, självvärdering, loggböcker, muntliga presentationer, rollspel, case, problemlösning m.m.

 

Text: Stefan Karlsson, IKT-pedagogiska teamet