Nätverk för undervisnings- och examinationsformer (NUEX) vid Centrum för universitetlärarsutbildning bjuder in till kollegialt erfarenhetsutbyte om "Självständigt arbete redan från början".

Tid: Onsdag 23 november kl. 13—15

Plats: Institutionen för pedagogik och didaktik, Frescativägen 54, plan 5, rum 2503.

Vem är träffen för?

Vi vill träffa dig kollega som undervisar vid Stockholms universitet. Antingen är du redan med i CeUL:s högskolepedagogiska Nätverk för undervisnings- och examinationsformer eller så är du ny i sammanhanget, nyfiken på temat och vill haka på. Oavsett, varmt välkommen!

Kan vi slå våra kloka ihop?

Vi har samlat ett antal förslag på frågor som vi upplever som angelägna att diskutera utifrån den problembild som skissas längre ner här i texten. Tankar om en modell för "Självständigt arbete redan från början" som kan hjälpa våra studenter (och oss universitetslärare) har börjat ta form.

  • Hur ser du på ”självständighet” i självständigt arbete?
  • Vad utgör progression inom de utbildningar som du är involverad i?
  • På vilka sätt förbereds studenterna att skriva självständigt arbete?
  • Hur tränas de generiska färdigheter (söka litteratur, kritisk läsning av forskning, analysförmåga, teoretisk medvetenhet, med mera) som behövs för att studenterna framgångsrikt ska kunna genomföra ett självständigt arbete på tio veckor?
  • Hur kan vi stötta studenterna att skriva bra uppsatser – forskningsprojekt med studentmedverkan, parskrivning, information tidigt i utbildningen…

Magi på tio veckor?

Många som handleder och examinerar självständiga arbeten inom program och på kandidatnivå vittnar om de stora utmaningar som studenterna ställs inför när de under tio veckor förväntas formulera ett undersökningsbart tema med syfte och forskningsfrågor, läsa in sig på tidigare forskning, använda relevant teoribildning och lämpliga metoder för insamling och analys av data, skriva fram en resultatredovisning och kritiskt diskutera sina resultat i relation till tidigare forskning.

Problemet berör såväl våra professionsutbildningar som utbildningar som leder till generell examen med succesiv fördjupning i ett huvudområde. Många programutbildningar bygger på såväl djup som bredd, där progressionen delvis utgörs av en viss fördjupning inom ett ämne eller område och delvis, eller ibland huvudsakligen, i en gradvis ackumulering av kunskaper och färdigheter från ett antal olika områden som tillsammans bildar den nödvändiga professionskompetensen. I huvudområdesstyrda utbildningar byggs progressionen huvudsakligen upp genom den successiva fördjupningen inom huvudområdet.

Två stora utmaningar för våra studenter?

Oavsett utbildningens utformning står studenten som ska skriva självständigt arbete inför två stora utmaningar, som – sannolikt – inte övas och prövas i tillräcklig omfattning tidigare i utbildningen.

Den ena utmaningen handlar om att förstå hur den forskning som ligger till grund för den kunskap som utgör huvudområdet har blivit till, med andra ord: vilka frågor ställs inom (huvud)området och hur besvaras de? Vilka är (de stora) teoribildningarna inom huvudområdet, och varför är just dessa så framträdande? I många kurser på grundnivå fokuseras ett ämnesinnehåll men de frågor som formar innehållet bearbetas sällan. I kurser där litteraturen utgörs av handböcker i ämnet eller rena läromedel är det sällsynt att forskningsfältets grundläggande frågor diskuteras och problematiseras.

Den andra utmaningen följer av den första genom att studenterna i samband med kursen självständigt arbete inte bara förväntas komma ihåg det de lärt sig under tre till fyra år utan även göra bruk av den kunskapen på ett i princip helt nytt sätt. Studenten förväntas kunna formulera ett problem som går att undersöka utifrån ett visst teoretiskt perspektiv, genomföra undersökningen och dokumentera resultatet på ett vetenskapligt sätt. Om studenten har vaga föreställningar om hur områdets kunskapsbas har etablerats och vad som utgör rimliga och undersökningsbara frågor inom fältet blir det en hart när omöjlig uppgift att lösa den uppgiften inom tio veckor.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Tore Nilsson, Institutionen för ämnesdidaktik & Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik. Nätverkets samordnare.

Anmälan

Vi bjuder på fika, och vill försäkra oss om att lokalen rymmer oss alla — så anmäl dig gärna!

Anmälan till nätverksträff om Självständigt arbete redan från början

Arrangör

Nätverk för undervisnings- och examinationsformer (NUEX) vid Centrum för universitetlärarutbildning är ett intresseområde inom högskolepedagogik som vänder sig till dig som undervisar vid Stockholms universitet vid kurser, ger seminarier och/eller har rollen kursansvar och kursutveckling inom din institution. Vi har gott om plats för nya nätverkskollegor!

Läs mer om nätverket