Pedagogiska ambassadörer 2019

De är årets pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utsedda universitetslärare som driver ett projekt för utveckling av undervisning vid sin institution. Nu startar nya projekt om bland annat utveckling av undervisningsformer, bedömning av examensarbeten och lärarlagets digitala kompetens.

Katrin Lainpelto

Fungerande lärarlag för att skapa stimulerande lärandemiljöer

Väl fungerande lärarlag är en viktig förutsättning för dels de individuella lärarnas professionella utveckling, dels för studenternas kunskapsinhämtning och studieresultat. Därför ska Juristprogrammets lärare vid Juridiska institutionen under år 2019 arbeta med att stärka samarbetet i de institutionsanknutna lärarnas sociala strukturer.

Projekt för ökad prestationsgrad och jämlikhet bland studenter

Filosofiska institutionen genomförde under 2018 kartläggnings- och analysprojektet "Faktabaserad pedagogisk utveckling: Ökad prestationsgrad och jämlikhet". Baserat på resultatet av denna kartläggning arbetar institutionen nu vidare i ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för att öka just prestationsgrad och jämlikhet bland sina studenter.

Foto på Lotta Stern. Fotograf är Eric Cronberg

Sociologisk grundkurs för bildning och vidare studier (också för lektorer)

Sociologiska institutionen tar ett nytt grepp kring utveckling av grundutbildning i sociologi. Det pedagogiska utvecklingsprojektet vill skapa förutsättningar för ökat samarbete mellan lärarna och väcka intresse för pedagogisk utveckling. Utmaningen är att skapa en ny grundkurs med ett innehåll som tilltalar både den framtida sociologen och den samhällsintresserade och bildningshungriga som önskar sig en större förståelse av vad sociologi kan erbjuda.

Vidareutveckling av kurser i självständigt arbete

Nystartat pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Institutionen för språkdidaktik ska öka möjligheterna för studenter på grund- och avancerad nivå att klara kursmålen, men också hjälpa dem att nå en högre nivå i sina självständiga arbeten. Projektet fokuserar bland annat på utveckling av gemensamma kursdokument, till exempel kursplaner, betygskriterier och uppsatsmallar, för att skapa en gemensam grund för bedömning.

Ola Palm pedagogisk ambassadör

Digitalisering i undervisning — utveckling av digital kompetens hos lärarutbildare

Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) som syftar till att öka lärarnas kompetens kring användning av digitala verktyg som på ett pedagogiskt sätt stödjer studenter att lära mer.

Gunnar Linder bildporträtt

Enhetlighet och integrering av språk- och kulturstudier

Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier verkar för att involvera lärare i ökat samarbete kring undervisning i språk- och kulturstudier och vill skapa en helhetssyn på utbildningen vid institutionen. Det övergripande målet är transparens, tydlighet och rättssäkerhet för studenterna.

Emma Wikberg pedagogisk ambassadör

Kvinnliga studenters förutsättningar, framgångar och upplevelser av fysikstudier

Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Fysikum fokucerar på att stärka kunskaper kring kvinnliga fysikstudenters förutsättningar, framgång i studierna och upplevelser av den akademiska miljön vid institutionen. Erfarenheterna från projektet ska ligga till grund för framtida kvalitetsstärkande arbete — i alltifrån rekryterings- och samverkansinsatser, till pedagogiskt utvecklingsarbete i bred mening.

Att bygga broar — pedagogiskt samarbete mellan två discipliner under samma tak

Det pedagogiska utvecklingsprojektet vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer handlar om ökad koordination och kommunikation mellan två parallella pedagogiska utvecklingsprocesser som pågår vid institutionen.

Formativ bedömning av kandidatuppsatser i engelska

Pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Engelska institutionen där lärarkollegiet kommer att arbeta med att utveckla arbetet med bedömning av kandidatuppsatser i engelskspråkig litteratur. Målet är att diskutera och utforma gemensamma bedömningskriterier/-mallar för att därefter pröva dem i ett pilotprojekt under hösten.

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

  • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
  • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
  • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
  • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.