Pedagogiska ambassadörsmedel 2024

Även år 2024 finns möjlighet att verka som pedagogiska ambassadör vid någon av SU:s institutioner. Sedan 2015 har Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) erbjudit möjlighet för institutioner att söka till pedagogiska ambassadörsprogrammet, som bygger pedagogisk kompetens genom att fokusera på de olika pedagogiska miljöer som universitetslärare verkar inom.

Tidigare forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av och i samverkan med CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas. CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram har skapat mycket positiva reaktioner och resultat, både lokalt och nationellt.

Upplägg

Programmet förutsätter att finansiering för pedagogiska ambassadörer till 20—25 procent under ett år. Varje pedagogisk ambassadör leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten, där målet är att stimulera institutionens pedagogiska infrastruktur. Projektet behöver därför vara av pedagogisk karaktär och fokusera på pedagogisk utveckling. Projektet ska vara förankrat hos institutionsledningen och gärna vara kopplat till andra pedagogiska utvecklingsprojekt vid institutionen. Den pedagogiska ambassadören verkar också för att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för institutionens lärarkollegium. En första aktivitet är att göra en behovsanalys och formulera en projektplan med tydliga mål för vad man vill uppnå. Projektplanen diskuteras med CeUL:s föreståndare och ytterligare en pedagogisk utvecklare, som utses till mentor för den pedagogiska ambassadören. Alla pedagogiska ambassadörer träffas regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie och bildar därmed ett nätverk. När året som pedagogisk ambassadör fullgjorts finns möjlighet att ingå i alumninätverket med tidigare pedagogiska ambassadörer som träffas 1—2 gånger per termin.

Tidsåtgång

De pedagogiska ambassadörerna förväntas aktivt delta i seminarier och mentorsträffar som anordnas av CeUL samt i CeUL:s terminskick-off respektive terminsavslutning (heldagar). Dessutom tillkommer tid för fördjupning inom relevant högskolepedagogisk litteratur två timmar/vecka. Inom ramen för den egna institutionen leder den pedagogiska ambassadören pedagogiska seminarier och rapporterar om sitt projekt vid institutionsdagar. Utöver detta krävs tid för behovsinventering och drift av utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten. Efter avslutat projekt ser vi gärna att du och/eller tillsammans med en annan pedagogisk ambassadörs kollega ger en workshop för CeUL om ditt/era projekt.

Rapport efter avslutat projekt

Avslutat projekt redovisas i en rapport till CeUL. De pedagogiska ambassadörerna uppmuntras att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från projektet i en rapport och publicera den i Stockholms universitets öppna forskningsdatabas under "Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning" alternativt i ”Open Educational Resources Database”.

Stockholms universitets öppna forskningsdatabas med rapportserien om undervisning och lärande i högre utbildning

Ungefärligt upplägg
Aktivitet Tid (timmar)
Delta i CeUL-träffar 56
Fördjupning i litteratur 80
Pedagogska seminarier 20
Behovsinventering, analys och projektplan 20
Återstående tid för projekt vid institutionen 164
Totalt 340

 

Finansiering

Institutionen finansieras med max 250 000 kronor under ett år. CeUL betalar max 50 procent i OH-kostnader.

Exempel på budget
Månadslön SEK
Ansökan avser xx procent (20—25 procent) av min årslön inkl. LKP som motsvarar   SEK
OH i XX procent (max 50 procent) SEK
Övriga kostnader SEK
Summa (max 250 000 SEK)  SEK

 

Ansökan

Projektet söks i första hand för en individ per institution. Det finns möjlighet att söka för en grupp, som då delar på budgeten, men då kan institutionen komma att behöva samfinansiera projektet. Max två personer per institution kan och ska delta i CeUL:s verksamhet under året (seminarier, träffar, heldagar etcetera). En institution kan endast söka för ett projekt.

Projektansökan lämnas in av den som söker pedagogiskt ambassadörsskap och ska omfatta högst tre A4-sidor.

Följande ska framgå av ansökan

 • För- och efternamn
 • E-post och telefon
 • Anställningsform, fakultet och institution
 • Det pedagogiska ambassadörsprojektets titel samt kort beskrivning av syfte och bakgrund (varför ska projektet genomföras?)
 • Mål (vad bör ha uppnåtts vid ambassadörskapets slut?)
 • Implementering i verksamheten (hur ska projektet implementeras?)
 • Ambassadörprojektets möjlighet till lärdomar för övriga institutioner vid SU

Bifoga följande underlag

 • Pedagogisk meritportfölj för pedagogisk ambassadör (Om du inte har en pedagogisk meritportfölj berätta hur du har arbetat med undervisning och utveckling av a) din egen undervisning, b) i relation till ett program eller din institution c) Eventuella tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag eller projekt samt din roll.
 • Motiveringsbrev från prefekten där det framgår varför ambassadörsprojektet är av värde för institutionen samt hur institutionsledningen ska säkerställa att projektet får spridning och synlighet vid institutionen.
 • Budget (se exempel ovan)
 • Kortfattad CV samt namn och omfång av högskolepedagogiska kurser som du har läst (max 4 000 ord).

Ansökan ska skickas via E-post till: ansokan.ceul@su.se  Ange diarienummer Dnr SU 306-0084-23 i ämnesraden. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 juni 2023.

Beredning och beslut

Ansökningarna bereds av CeUL utifrån projektens kvalitet och genomförbarhet, sökandens pedagogiska meriter, samt förmåga till spridning inom universitetets institutioner. CeUL:s styrelse fattar beslut senast i september 2023.
 
Vid frågor vänligen kontakta: Klara Bolander Laksov, föreståndare CeUL, klara.bolander.laksov@edu.su.se

Välkommen med din ansökan!