Under pandemin har många lärare och studenter upplevt att undervisning på distans minskar möjligheten till kontakt både i studentgruppen och mellan studenter och lärare. Den enkät som skickades ut till alla lärare och studenter vid Stockholms universitet visade till och med att bristen på kontakt med studenter var det som lärare upplevde var det största hindret för undervisningens kvalitet.

Mot denna bakgrund startar nu det högskolepedagogiska utvecklingsprojektet ”SILA” vid universitetet. Projektet kombinerar den pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning (SI) med användning av Lärandeanalys (LA) från lärplattformen Athena vid distansutbildning. Projektet som startade den 1 januari kommer att pågå fram till 31 dec 2022 och leds av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Förbättra studenters upplevelse av högskolestudier

Syftet med SILA-projektet är att skapa möjligheter för studenter att få det studiesociala stöd som man vet genom högskolepedagogisk forskning är gynnande för studenternas upplevelse av sina högskolestudier. Dessutom ger det lärare bättre inblick i hur studenter lär sig och hur de uppfattar de olika delarna av kursen. På så vis har läraren möjlighet att delvis anpassa undervisningen till studentgruppens behov under kursens gång.

SI används redan vid flera av universitets institutioner och går ut på att mer seniora studenter utbildas till att bli SI-ledare för studenter på en specifik kurs. SI-ledarna leder grupper om fem till tio studenter ca en gång per vecka för att bearbeta kursinnehållet i SI-pass online. Dessutom träffar SI-ledarna kursledaren en gång per vecka och diskuterar särskilda utmaningar eller synpunkter som kommit upp under SI-passen. SI-ledarna avlönas för sin tid av institutionen.

LA handlar om att ta vara på data som genereras när studenter använder och navigerar i Athena. Genom projektet kommer IT-avdelningen att tas till hjälp för att utveckla möjligheter att ta tillvara och hantera information som kommer från Athena och riktas till lärare.

Genom kombinationen information från SI-ledare och LA-information från IT-systemet får lärarna ett underlag som möjliggör kontinuerlig utveckling av distansutbildning. Underlaget diskuteras med de andra pilotinstitutionerna under projekttidens gång.

Åtta pilotinstitutioner

Under projektet kommer åtta institutioner som redan använder, eller vill börja använda SI inom sin utbildning, att rekryteras för att ingå som piloter i projektet. Att ingå som piloter innebär att man deltar i regelbundna projektmöten där man tar fram, prövar och utvärderar ett underlag av frågor/teman som särskilt diskuteras mellan läraren och SI-ledarna, samt insamling av en specifik utvärdering bland studenter. De institutioner som ingår kommer att få viss ersättning för den extra tid som det innebär att delta i projektet.

Projektet är ett av flera projekt kring kvalitet i distansutbildning som nyligen fått medel från Universitets- och högskolerådet (UHR) som en del av regeringens satsning på utveckling av distansutbildning. SILA-projektet har tilldelats två miljoner kronor.

Frågor om projektet

Projektledare Ulf Olsson, Institutionen för data- och systemvetenskap. E-post: ulf.olsson@su.se

Mer om Samverkans-Inlärning vid SU