Sessionen hålls på engelska.

Abstract

Deliberativt ledarskap – att stärka kollegialitet och professionellt ansvar inom högre utbildning

Hur kan vi som lärare, pedagogiska utvecklare och ledare ta professionellt ansvar i högre utbildning? Hur kan vi arbeta tillsammans för att bidra till ”public good”? Med utgångspunkt i resultaten från det internationella forskningsprojektet Formation and Competence Building of University Academic Developers lyfter jag deliberativt ledarskap som ett medel, förhållningssätt och attityd som kan ge riktning för undervisning och lärande både som och för ”public good”.

Ledarskap av utbildning i det här sammanhanget är distribuerat och verkställt på alla nivåer från amanuens till rektor. Och deliberativt ledarskap kan ses som en väg som korsar skärningspunkten mellan kritisk autonomi och formella krav; det kan ge vägledning bland – samtidigt som det respekterar – högskolekollektivets många röster.

Om Kristin Ewins

Porträttbild av Kristin Ewins
Kristin Ewins. Foto: Jesper Mattsson

Jag är docent i engelska och sedan 2013 föreståndare för Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet. Som forskare, lärare och ledare är jag intresserad av hur kollegialitet och deliberativa processer kan bidra till en högre utbildning som genomsyras av demokratiska värden och bidrar till det allmänna goda. Jag arbetar även med dessa frågor nationellt inom styrelsen för Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning (Swednet) sedan 2021 och som styrgruppsmedlem för Högskolepedagogiska chefsnätverket som jag var med och startade 2019.

Sedan 2021 är jag tillsammans med Molly Sutphen projektledare för det internationella forskningsprojektet Academic Hospitality in Interdisciplinary Education, finansierat av norska forskningsrådet 2021–2025. Projektet bygger till viss del på resultat från ett tidigare projekt, Formation and Competence Building of University Academic Developers, där jag var med som forskare och praktiker från starten 2015 till projektets avslut 2020. Projektet leddes av Tone Dyrdal Solbrekke som numer är gästprofessor på Högskolepedagogiskt centrum och resulterade i boken Leading Higher Education As and For Public Good: Rekindling Education as Praxis (red. Solbrekke och Sugrue, Routledge, 2020).

Det roligaste som finns är att jobba med strategisk pedagogisk utveckling i alla möjliga olika former och det är en stor förmån att ha de bästa möjliga förutsättningar för att göra just det. Jag har också glädjen att få jobba nationellt med kollegor inom Swednet som kursledare för Strategisk högskolepedagogisk utveckling, en kurs för erfarna pedagogiska utvecklare vid svenska lärosäten.