Svenska eller engelska

Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa. Du kan därför välja om du vill skriva ditt abstract och genomföra din presentation/motsvarande på engelska istället. Det språk du använder i ditt abstract ska också användas vid genomförandet. Ange tydligt i ditt abstract om genomförandet kommer att ske på engelska.

Varje bidrag bedöms i relation till följande kriterier

  • Tydlighet och koherens i bidraget, inklusive titeln.
  • Bidrag till praktik, utveckling och utvärdering av pedagogisk utveckling vid utbildningar inom Stockholms universitet.
  • Värde för konferensdeltagarna.
  • Att bidraget håller sig till de föreslagna strukturerna och tidsberäkningen för de olika presentationsformerna.
  • Aktiv och produktivt engagemang för deltagarna.
  • Förutom dessa kriterier kommer bidragen att bedömas med utgångspunkt i hur väl de uppfyller anvisningarna för vald bidragskategori och presentationsformat.

Muntlig presentation

Ett presentationspass är på 45 minuter och består av två 15-minuterspresentationer på liknande tema som följs av 15 minuters paneldiskussion och frågor från åhörarna. Du kan erbjuda en enkel paneldiskussion, eller med kollegor föreslå en panel bestående av två relaterade presentationer.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning, länkar till litteratur, vad som genomförts, samt resultat och dina lärdomar i punktform (vad du lärde under processen och dina råd till andra som kan komma att vilja göra något liknande).

Rundabordsdiskussion

Ett pass med rundabordsdiskussion är på 45 minuter och har formen där en presentation är maximalt på 15 minuter och följs av minst 25 minuter för frågor och diskussion/utforskande. Fokus bör ligga på att beskriva vilka lärdomar och idéer som uppstått som resultat av ett Best practice-projekt eller utveckling av en SoTL-studie, och att involvera deltagarna i diskussion om dessa.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning och en problembakgrund som konferensdeltagare kan läsa för att sätta sig in i de frågor du vill diskutera. Länka gärna till relevant litteratur på området. Abstract bör avslutas med två till fyra frågor som ska diskuteras.

Posterpresentation

Du gör din poster i universitetets digitala produktionsverktyg som finns på Medarbetarwebben under Mediabank & verktyg (Medarbetarwebben > Stödsystem > Visuell identitet > Produktionsverktyg). Under konferensen får du tillgång till en posterskärm under en del av dagen för att presentera ditt bidrag och svara på frågor.

Abstract ska innehålla en tydlig syftesbeskrivning, länkar till litteratur, vad som genomförts, samt resultat och dina lärdomar i punktform (vad du lärde under processen och dina råd till andra som kan komma att vilja göra något liknande).

Workshop/IKT-workshop

En workshop disponerar 90 minuter. Här ges tillfälle att utforska forsknings- och praktiknära ämnen och inkluderar en hög nivå av kreativitet, innovativt tänkande, kritik, praktiskt deltagande och planering av nya aktiviteter och/eller förändringsinitiativ.

Abstract ska innehålla en kort, detaljerad beskrivning med ett tydligt syfte, och där bakgrunden till workshopen beskrivs tillsammans med vilken forskning eller teori man lutar sig mot. Förväntade lärandemål och en plan för vilka aktiviteter som kommer att genomföras ska framgå, liksom ungefärlig tidsåtgång för workshopens olika aktiviteter.