Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: Universitetslärare

Universitetslärares erfarenheter av att under de senaste åren ha behövt flytta sin undervisning online visar på en minskad närvarokänsla, både från studenternas och lärarens sida. Preliminära resultat från studier av studenternas upplevelser visar dessutom på en känsla av ensamhet och minskad studiemotivation. I dag, i en situation som innebär nya utmaningar där vi vill och behöver ta tillvara de positiva sidor och möjligheter som onlineundervisning ger, vad kan du som lärare göra för att öka känslan av närvaron i samband med distansundervisning?

Om workshoppen

I workshoppen använder vi det internationellt väletablerade konceptet "Community of Inquiry" för att öka medvetenheten om hur du som lärare kan skapa en ökad närvaro och på så sätt bättre stötta studenters lärande på distans. Vi introducerar modellen tillsammans med några exempel från forskningsfältet. Därefter arbetar vi kollaborativt i steg med att utbyta idéer och utforska möjligheter om att jobba med den kognitiva, den pedagogiska och den sociala närvaron i samband med synkron och asynkron undervisning online.

Om "Community of Inquiry"

"Community of Inquiry" är ett koncept som ursprungligen etablerades för kollaborativ vetenskaplig utforskning men som i mitten på 1990-talet applicerades på distansutbildning i syfte att begreppsliggöra den pedagogiska upplevelsen av undervisning och lärande online. Med hjälp av modellen kan du fokusera på kognitiv närvaro, pedagogisk närvaro och social närvaro, såväl i samband med synkron som asynkron undervisning.

Tid 7 November 2022, kl 13─16
Plats Workshoppen hålls online via Zoom
Språk Svenska
Workshopledare

Lotta Jons, pedagogisk utvecklare vid Institutionen för ämnesdidaktik

Förberedelser Bekanta dig gärna med CoI-ramverket på dess hemsida

 

Centrum för universitetslärarutbildning har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshoppen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. 

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan

Workshoppen är öppen för alla universitetslärare oavsett ämnestillhörighet. Antalet platser är begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt. 

Anmälan till Skapa kognitiv och social närvaro i undervisning online