Entreprenörskapsforskningen bidrar med kunskap om de processer som leder till att nya initiativ tas och att (nya) företag/organisationer startas/förändras, liksom om hur det medför förändrade villkor för människor, organisationer och samhällen. Under det senaste decenniet har vi kunnat se en stark önskan om att, genom policy och andra initiativ, frammana mer entreprenörskap i samhället. Parallellt har ett allt större intresse för nya former av entreprenörskap etablerats, som socialt, ekologiskt, hållbart, kulturellt entreprenörskap.

Entreprenörskap - vad, varför och hur
- en utbildningsfilm

I en videoserie går forskaren och entreprenören Hanna von Schantz igenom grunderna inom entreprenörskapet genom att bl a adressera frågor som: Vad är entreprenörskap? Vem är en entreprenör? Vad gör en entreprenör? Och vilken roll spelar entreprenörskapet i samhället? Utbildningsfilmen består av åtta korta avsnitt och vänder sig till dig som är nyfiken på och vill förstå mer om ämnet.

Se utbildningsfilmen här

 

Nya entreprenörskapsformer

Dessa nya entreprenörskapsformer söker nå längre än att enbart fokusera på framgång utifrån monetära termer som vinst och tillväxt. Det betonas till exempel hur entreprenörskap kan bidra till att inkludera människor i, eller att förbereda dem för, arbetslivet, men också att bekämpa fattigdom, bevara det kulturella arvet, genomföra en omställning till ett mer miljöanpassat samhälle, eller att skapa ett mer jämlikt samhälle. Genom betoningen av dessa ”mjukare värden” framstår dessa former av entreprenörskap som mer välvilliga än dess kapitalistiska skuggfigur som fått klä skott för egennytta, vinst och utsugning. Således förknippas entreprenörskapsformer med såväl större samhällsnytta som ett säkerställande av utvecklingen så att den blir mer hållbar.


Vår forskning och undervisning om entreprenörskapsformer

I vår forskning och undervisning söker vi placera dessa nya entreprenörskapsformer i ett större samhälleligt sammanhang. Dels genom att sätta dem i relation till konkreta empiriska exempel utifrån pågående forskning. Dels genom att undersöka relationen mellan dess framväxt utifrån kulturella och politiska perspektiv. Men också genom att placera dem i ett historiskt sammanhang för att förstå det entreprenöriellas framväxt. Övergripande utvecklar vi således kunskap om entreprenörskapsformers relation till samhällsnytta/hållbar utveckling. Likaså är vi intresserade av vilka effekter som förskjutningen från entreprenörskap till entreprenörskapsformer får för såväl nuvarande som för framtida generationer.