Forskningsprogram

Entreprenörskapsformer & Hållbar Utveckling

Entreprenörskapsformer & Hållbar Utveckling är en del av managementsektionen vid Företagsekonomiska institutionen. Området syftar till att utveckla kunskap om framväxten av nya entreprenörskapsformer och hur de relaterar till samhällsnytta och hållbar utveckling. Området formas dels genom olika studier av t ex. socialt/ grönt/ kulturellt entreprenörskap, men också genom internationella forskningssamarbeten. Vi hoppas därigenom bidra till kunskap om vilka effekter som förskjutningen från entreprenörskap till entreprenörskapsformer får för såväl nuvarande som framtida generationer.

Management, teknologi och organiserande praktiker (MATEO)

Hur vi väljer att organisera olika typer av verksamheter och därmed människors arbetsuppgifter förändras kontinuerligt och ibland även dramatiskt. Detta kan ske som en följd av tekniska innovationer, nya managementidéer eller förändrade ekonomiska förutsättningar som påverkar såväl företag som offentliga och ideella organisationer. Forskning om hur innovationer och nya förutsättningar påverkar organiseringen såväl inom, som mellan sådana organisationer är därför betydelsefull. Management, teknologi och organiserande praktiker – MATEO, är ett forskningsprogram vid Företagsekonomiska institutionen vars syfte är att utveckla såväl empirisk som teoretiskt grundad kunskap inom just detta område.