Vad är operations management och varför ska företagsekonomer läsa det?

Operations management är ett nytt ämne vid Företagsekonomiska institutionen men en djupt rotad akademisk disciplin vid handelshögskolor runt om i världen. I Sverige finns ämnet hittills främst på tekniska högskolor och går då ofta under samlingsnamnet industriell ekonomi. Kärnan i ämnet är de processer i en verksamhet som skapar värde för kunder, d v s de processer där verksamhetens produkter och tjänster utvecklas, produceras och distribueras. Genom att tillämpa särskilda teorier, koncept och tekniker inom operations management kan dessa processer utföras mera effektivt. Verksamhetens intäkter kan ökas och kostnader reduceras. Ericsson, H&M och vården inom Stockholm Läns Landsting är alla exempel på verksamheter vars framtida framgångar starkt kan påverkas av mera effektiva produkt-och tjänsteutvecklings-, produktions- och logistikprocesser.  

Berätta om din bakgrund som forskare?

Jag disputerade vid KTH Institutionen för industriell ekonomi och organisation i december 2006. Efter disputationen delade jag min tid mellan KTH och Linköpings universitet. Vid KTH arbetade jag först som forskare och sedan universitetslektor i logistik och supply chain management. Vid Linköpings universitet arbetade jag som forskarassistent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Jag var knuten till forskningsprogrammet KITE som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Jag antogs som oavlönad docent i industriell organisation vid Linköpings universitet i oktober 2012. 

Berätta om dina forskningsprojekt?

Just nu studerar jag utvecklingen inom Stockholm Läns Landsting med fokus på vilken typ av vård som kan flyttas ut från de stora sjukhusen till de nya specialistcentrumen. Inom detaljhandeln tittar jag på betydelsen av globala standarder för att för att företag ska kunna dela med sig av information mellan olika aktörer i försörjningskedjan och på så vis kunna fatta snabbare och bättre beslut. Inom verkstadsindustrin har jag två pågående projekt. Dels tittar jag på hur företag snabbt kan återhämta sig vid oförutsedda händelser som t ex Tsunamin i Japan 2011 då underleverantörsledet slogs ut för många svenska teknikföretag. Dels tittar jag på ansvarsfulla inköp, dvs hur företag kan integrera frågor om socialt- och miljömässigt ansvarstagande i inköpsprocessen. I min tidigare forskning har jag främst jobbat med frågor om outsourcing av industriell produktion, ständiga förbättringar, lean och svensk arbetsorganisatorisk utveckling samt betydelsen av en förändrad ekonomistyrning för att stödja utvecklingen av målstyrda grupper.