– När jag gjort min granskning har jag sett att det finns flera oklarheter. Det handlar om att målen inte gäller för alla verksamheter, att det saknas indikatorer och att det många gånger saknas prioritering mellan målen. Det är en allmän svårighet i en stor, politiskt styrd organisation, säger Pia Nylinder, rapportförfattare och universitetslektor i ekonomistyrning vid Linnéuniversitetet.

– Man ser på styrningen på olika sätt, beroende på vilken roll man har i organisationen. Det kan vara svårt hitta bra mål som fungerar på många olika nivåer. Flera av de dokument som jag har studerat står i konflikt till varandra, vissa dokument säger en sak och andra en annan. Då blir det svårt att styra verksamheten och att utvärdera om målen uppfylls, fortsätter hon.

Målstyrning handlar om att styra en organisation mot framtida mål som är tydliga och uttalade. Genom att mäta utfallet av målen kan prestationer bedömas och ansvar utkrävas. Grundtanken är att målen ska leda styrningen i linje med organisationens strategi.

– När det gäller långsiktigheten i styrningen är det svårt att se hur den uttrycks. I budgeten för 2019, till exempel, står det att målen endast gäller för mandatperioden. Det innebär att om målen sätts i början av en mandatperiod gäller de i fyra år. Men i slutet av en mandatperiod blir tidsperioden kortare och det sista året endast ett år. Det är mycket kort sikt i en så stor organisation. Om mål och mått byts ut regelbundet blir det omöjligt att följa verksamheten långsiktigt.

Pia Nylinder har studerat Region Stockholms målstyrning och ekonomistyrning när det gäller hälso- och sjukvård under åren 2017–2019. Hennes undersökning bygger dels på intervjuer med politiker, tjänstemän och vårdpersonal, dels har hon gått igenom de styrande dokument som finns för regionen när det gäller hälso- och sjukvård.

Rapporten Vad och vem styr styrningen i Region Stockholm? (1523 Kb) är en del i ett större projekt om strategi och styrningsfrågor som bedrivs inom Akademin för ekonomistyrning i staten (AES), Stockholms universitet, där hela regionens verksamhet studeras. En rapport om hela projektet presenteras i månadsskiftet oktober/november.