Emelie Adamsson
Emelie Adamsson med sin avhandling The Construction of Corporate Irresponsibility

Emelie har en tvärvetenskaplig bakgrund inom medie- och kommunikationsvetenskap och miljövetenskap men har under hela studietiden intresserat sig företagsansvar och organisationskommunikation. Innan forskarutbildningen arbetade Emelie som hållbarhetskonsult.

 

Tre frågor till Emelie

 

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Jag har skrivit min avhandling i ett forskningsprojekt så att avhandlingen skulle handla om medier och företagsansvar var bestämt i förväg. Mitt stora engagemang i näringslivets ansvar för hållbarhetsfrågor har sedan varit drivande för mitt eget forskningsintresse. Teoretiskt är jag främst intresserad av hur mening skapas i kommunikation och främst den narrativa formen av kommunikation. Att inrikta mig på just narrativ och berättande för att förstå kommunikation i medier var sedan mitt eget val som växte fram längs vägen.

Vad har varit lätt respektive svårt i arbetet med avhandlingen?

Det lättaste var att samla in mitt empiriska material för det var så roligt. Jag har till stor del studerat medietexter så det innebar att jag läste och analyserade tidningsartiklar och TV-program vilket var väldigt intressant. Jag tycker också väldigt mycket om att träffa människor och göra intervjuer vilket också var en viktig del av min empiriinsamling. Det svåraste var definitivt att skriva ihop det allra sista och att precisera min studies bidrag till forskningsfältet.

Kan du berätta något om de slutsatser du gjort i din avhandling?

Min avhandling handlar om hur företags oansvarighet konstrueras genom de narrativ som skapas och återberättas i medier. Eftersom begreppet oansvarig inte har en given mening utan att denna mening kommuniceras blir dessa narrativ viktiga i meningsskapandet av vad det innebär att vara oansvarigt som företag. Min studie har teoretisk utgångspunkt i kommunikations konstituerande roll för organisationer och utifrån detta perspektiv blir berättelserna om oansvarighet också en beståndsdel av vad ett företag är.