Ian Khrashchevsky
Ian Khrashchevskyi med sin avhandling ”Essays on Risks in Investment Strategies”.

Ian har arbetat som amanuens på Stockholm Business School och hjälpt till med undervisningsprocessen på finanskurser. Som en doktorand har Ian undervisat på olika finanskurser och handlett kandidatsuppsatser.
Ian har under sina doktorandstudier gjort han ett forskningsutbyte på Warwick Business School och han har presenterat sin forskning på internationella konferenser (e.g. IFABS, EFA European, EFMA). Ian har också en publikation i Journal of Asset Management.

 

 

 

 

Tre frågor till Ian:

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Jag har alltid varit intresserad av finansiella marknader och finansiella risker, men blev jag passionerad på riktig när jag skrev min masteruppsats som analyserade risker under finansiellkrisen 2008. Så, när jag sökte till doktorandsprogrammet, hade jag en idé om vad jag ville jobba med. Jag är jätteglad att doktorandstudier gav mig möjlighet att bli inspirerad, träffa kända akademiker och utveckla mina idéer till min avhandling.

Vad har varit lätt respektive svårt i arbetet med avhandlingen?

Ian försvarar sin avhandling
Ian Khrashchevskyi försvarar sin avhandling.

Den svåraste i arbetet med avhandlingen var att komma fram med en bra och tydlig formulerad forskningsfråga. Det är en tidskrävande process, som innebär mängder av läsning, självstudier, diskussioner och tolkningar. Den är en spännande och stimulerande process, och man behöver jobba hårt för att nå bra resultat. Å andra sidan, om man har formulerad forskningsfrågan rätt, blir allt annat lättare.

 

 

Kan du berätta något om slutsatser du gjort i din avhandling?

Disputationen genomfördes på distans via Zoom.

I min avhandling hade jag ett brett perspektiv på investeringsrisker. Jag analyserar risker, som kommer från marknad och tillgångar, och risker som kommer från investerarens beteende. Resultaten av avhandling kan användas i finansiella institutioner samt på ett personligt plan.

 

Om jag sammanfattar mina avhandling i tre generella praktiska slutsatser skulle jag formulera de så här: 

  1. Ju mer utbildad man är i finans och investeringar, desto bättre.
  2. Man måste tänka på riskerna under bra tider, annars kan det bli för sent.
  3. Alla investeringsportföljer är olika och man måste tänka om det när man tar fram med en riskhanteringsstrategi.

Sammanfattning

Denna avhandling innehåller tre artiklar som undersöker olika typer av risk i investeringsprocessen.

Den första artikeln undersöker kopplingen mellan makroekonomisk risk och högre-moment riskpremier (higher-moment risk premia). Denna artikel använder en existerande metodologi om högra-moment swappar (higher-moment swaps) för att räkna ut varians- och skevhetsswappar samt härleder ny metod för uträkning av kurtosisswappar. Den förväntade avkastningen (expected excess returns) av högre-momentswappar kan tolkas som högre-momentriskpremier. Resultaten visar att makroekonomisk risk är relevant för högre-momentriskpremier samt att högre-momentswappar kan används som en hedge mot denna risk.

Den andra artikeln undersöker hedging samt möjligheterna att använda guld och US Treasury obligationer som en fristad (safe haven) för olika investeringsstrategier. Resultaten visar att hedging samt fristads-möjligheterna beror på investeringsstrategi och varierar över tid. Eftersom US Treasury obligationer är mer stabila än guld över tid, bör man föredra de om man investerar i en marknadsportfölj. Den centrala slutsatsen av artikeln är att man bör ta hänsyn till investeringsstrategi när man väljer olika riskhanterings- samt diversifieringsstrategier.

Den tredje artikeln studerar hur uppmärksamhet mot olika typer av information är sammankopplat med investerarens portföljavkastning. Resultaten visar att effekten av uppmärksamhet beror på typ av information. Portföljövervakning samt uppmärksamhet mot finansutbildning har en positiv relation med avkastning. Å andra sidan har uppmärksamhet mot analytisk information en negativ relation med avkastning. Uppmärksamhet mot teknisk analys är skadlig för investerare som handlar aktiv, men kan förbättra avkastning för investerare som handlar mer sällan.