AES besöktes av Lars Thornberg som presenterade hur Skolinspektionens arbetat fram en ny process för hur de tillsammans med skolor utvecklar sin tillsyn och kvalitetsgranskning. Jacob Henriksson, ekonomichef på Skolinspektionen, tillika AES-ledamot, berättade hur de förändringarna också lett till en ny och mer tillitsbaserad intern verksamhetsstyrning. 

Sofia Lundgren kom från Borlänge och berättade hur Transportstyrelsen använder analysforum för att skapa förståelse och lärande för sina uppdrag och Eva Wittbom presenterade forskningsresultat som finns dokumenterade i rapporten Styrning i fokus — en studie hos Transportstyrelsens avdelning Väg och järnväg (869 Kb) (AES rapport 2018:3). 

AES som ett mycket gott exempel på samverkan var sista punkten på dagordningen när Tiina Kikerpuu, Sektionen för externa relationer, Samverkansavdelningen vid Stockholms universitet presenterade det lärosätesövergripande Vinnovaprojektet för hållbara och kvalitetsdrivna samverkansarenor MUSA (Metodik för Utveckling av SamverkansArenor).