Examination inom den högre utbildningen är både en form av myndighetsutövning och ett led i studenternas lärandeprocess. Detta innebär att examinationen dels måste följa vissa regler som är viktiga ur rättsäkerhetssynpunkt, dels anpassas till innehållet i och de förutsättningar som gäller för enskilda kurser.

Hur en kurs examineras ska anges i gällande kursplan. De vanligaste formerna för examination vid institutionen är antingen genom skriftlig salstentamen eller löpande examinationsgrundande aktiviteter i en kurs, och/eller en avslutande hemtentamen.

Om examinationen sker genom grupparbeten ska betygssättning grunda sig på varje enskild students prestationer. För att individuell betygssättning ska vara möjlig måste den enskilde studentens bidrag kunna urskiljas, eller så kan grupparbetet kombineras med någon annan examinationsform.

I det här dokumentet behandlas sådana regler som är av betydelse ur formell synpunkt, dvs. de rör inte de pedagogiska överväganden som görs inom varje kurs. Syftet är att för studenter och lärare klargöra de spelregler och rutiner som gäller vid examination av kurser. Reglerna utgår från bestämmelser i högskoleförordningen samt de föreskrifter för examination som utfärdats av Stockholms universitet (se länk till höger).

För hantering och examination av uppsatser gäller de särskilda regler som fastställts av institutionsstyrelsen och som redovisas i ett separat dokument.

Innehåll på denna sida

Allmänt >
Information om examination och tentamensanmälan >
Regler för skriftlig salstentamen >
Information om betyg/resultat på kurser >
Tentamensgenomgång >
Rättelse och ombedömning av betygssättning >
Omexamination >
Betyg på moment och betyg för hel kurs >

Allmänt 

Betyg på en genomgången kurs ska enligt högskoleförordningen sättas av en av institutionen särskilt utsedd lärare (examinator).
Examinator är normalt kursansvarig lärare, eller i de fall examinationen sker löpande i seminariegrupper, ansvarig seminarielärare. Kursansvarig lärare framgår av respektive kurshemsida.
Som betyg på en kurs används (om inte annat betygssystem anges i kursplan) en målrelaterad betygsskala där A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx och F är underkända betyg. Betygskriterier anges i studieanvisningar som finns tillgängliga vid kursstart.
En student som godkänts vid en examination får inte examineras flera gånger i samma kurs i syfte att höja sitt betyg.
Tidpunkt för tentamina framgår av schema för respektive kurs och publiceras på kursens hemsida.

Information om examination och tentamensanmälan 

Vid kursstart ska studenterna få tydlig information om på vilket sätt en kurs examineras, vilka betygskriterier som tillämpas samt när examinationen ska ske. Examinationen ska ske på ett sådant sätt att oklarheter och felaktigheter i betygsbedömningen kan undvikas så långt det är möjligt.

För kurser som examineras med skriftliga salstentamen gäller följande:

  • Anmälan till tentamen ska göras i Ladok för studenter senast tio arbetsdagar före tentamen.
  • Anmälan till tentamen kan göras tidigast fyra veckor före ett tentamenstillfälle.

Om tentand på grund av funktionshinder har behov av särskilt stöd vid tentamen ska anmälan om detta göras senast 10 dagar före tentamenstillfälle.
Om tentand inte avser att genomföra tentamen som denna är anmäld till ska avanmälan göras senast fem arbetsdagar före tentamen.
Student kan själv anmäla sig till prov genom FastReg högst fem gånger. Om en kurs ändå inte klarats med godkänt resultat ska kontakt tas med studievägledare.
Student har inte rätt att tentera på annat ställe än av Företagsekonomiska institutionen anvisad plats vid Stockholms universitet. (Se beslutet om tentamen endast vid SU (pdf))
Information om vilken lokal en student ska genomföra sin tentamen i meddelas i FastReg senast dagen före tentamen.

För kurser som examineras löpande och/eller genom hemtentamina gäller att särskild tentamensanmälan ej behöver göras; dock ska studenten ha fullgjort de obligatoriska moment som ingår i undervisningen och som anges i gällande kursbeskrivning. Studenterna ska därför senast i samband med kursstart få information om:

  • Vilka aktiviteter i kursen som är betygsgrundande.
  • Om frånvaro från obligatoriska seminarier ska kompenseras samt om detta påverkar betygsbedömningen.
  • Hur en försenad inlämning av hemtentamen påverkar betygsbedömningen.

Regler för skriftlig salstentamen  

Nedanstående punkter är en sammanfattning av de regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet som utfärdats av rektor. De har antagits av rektor för att motverka risken för fusk och att störande beteende förekommer vid tentamina. Fullständiga bestämmelser finns i Stockholms universitets regelbok (se länk till höger).

Under pågående skrivning ska tentand följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser.
Tentand ska uppvisa godkänd legitimation samt låta skrivvakt kontrollera medhavt material.
Placeringskod ska anges enligt de anvisningar som framgår av tentamen.
Placeringslistor ska alltid finnas där de som anmält sig till tentamen kan utläsa vilken plats i skrivsalen de ska placera sig vid.
Tentander som inte anmält sig i förväg till tentamen får endast delta i provet i mån av plats och placeras då av skrivvakten. Det är skrivvakten som avgör om plats finns tillgänglig.
Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till provet. Tentand ska följa skrivvakts instruktioner om var väskor och andra personliga tillhörigheter ska placeras.
Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakten.
Tentand som inte vill fullgöra påbörjat prov får lämna skrivsalen tidigast efter 30 minuter.
Samtal med andra tentander eller utomstående under pågående tentamen är förbjudet. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella rökpauser och toalettbesök.
Rökpaus får tas tillsammans med skrivvakt enligt dennes instruktioner. Skrivvakt anger vilka toaletter som får användas.
Tentanden får inte ta med sin tentamen ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakten. Observera att även ”blank” skrivning ska lämnas till skrivvakten innan tentanden lämnar skrivsalen.
Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig från skrivsalen.
Tentand som misstänks för fusk får fortsätta att skriva för att inte övriga tentander ska bli störda. Eventuellt fusk behandlas efter rapport från skrivvakt och anmälan från prefekt eller studierektor av universitetets disciplinnämnd.
Om disciplinnämnd fattar beslut att studerande gjort sig skyldig till fusk bestäms disciplinär åtgärd som antingen kan vara varning eller avstängning (högst 6 månader)

Information om betyg/resultat på kurser

Betyg på kurser dokumenteras i LADOK. Den dokumentation av studieresultat som görs i LADOK är myndighetsbeslut, och det är därför viktigt att denna dokumentation görs på ett omsorgsfullt och ur rättssäkerhetssynpunkt tillfredställande sätt. Betyg som registrerats i LADOK kan inte ändras till studerandes nackdel.

Alla resultat av tentamina eller annan form av examination är offentlig.

Skriftlig tentamen ska vara rättad och betygsbedömd av examinator senast tre veckor efter aktuellt tentamenstillfälle och mer än två veckor före omtentamen.
På försättsblad till tentamen ska studenterna få information om hur och senast när betygen meddelas.

Examinator är skyldig att motivera betygssättningen för student som begär det. En sådan begäran ska alltid vara skriftlig.

I samband med att betygslistor anslås ska examinator lämna underlag för inrapportering av betyg i LADOK till kurskoordinatorerna.

Tentamensgenomgång

Tentamensgenomgång kan hållas om kursansvarig lärare så beslutar. Information om, och i så fall när, tentamensgenomgång hålls bör meddelas senast samtidigt som resultatet anslås.

Rättelse och ombedömning av betygssättning

Av bestämmelserna i högskoleförordningen framgår att betyg är beslut som inte kan överklagas. (Överklagande innebär att ett beslut omprövas av en överordnad instans). Däremot kan rättelse eller ombedömning av betyg göras av examinator. 

Om ett betyg som meddelats är uppenbart oriktigt till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende så ska rättelse ske.

En betygsbedömning kan också ändras av examinator om det är uppenbart oriktigt på grund av att nya omständigheter tillkommit eller av någon annan anledning (HF 6 kap. 20 §).

Rättelse eller ombedömning ska göras om det kan ske snabbt och enkelt utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Detta innebär att sänkning av ett betyg inte kan ske.

Begäran om rättelse eller ombedömning av examination bör göras av den studerande i nära anslutning till att betyget meddelats. Vid begäran om rättelse eller ombedömning ska en kort skriftlig motivering lämnas.

Alla ombedömningsblanketter ska lämnas till amanuenserna.

Omexamination 

För kurser som ges vid institutionen ska ett ordinarie examinationstillfälle ordnas inom samma terminsperiod som kursen ges. Därutöver gäller följande:

  • Under den termin kursen ges ska ytterligare minst ett omtentamenstillfälle ordnas ca 7-8 studieveckor efter ordinarie tentamenstillfälle.
  • Om ett kursmoment upphör eller avsevärt omarbetas (t.ex. att all kurslitteratur byts ut) ska ett extra tentamenstillfälle erbjudas varje termin under ytterligare tre terminer.

För kurser som examineras genom löpande examination eller i form av hemtentamina gäller följande: 

  • Komplettering av deluppgifter (individuella eller genomförda i grupper) som inte fullgjorts inom kursperioden ska ske enligt gällande studieanvisning.
  • Om restuppgift eller motsvarande erhållits på hemtentamina kan komplettering till godkänt betyg göras enligt gällande studieanvisningar. 
  • Om betyget F erhållits på en kurs som avslutas med en skriftlig hemtentamen ska hela kursen göras om.

Betyg på moment och betyg för hel kurs  

Betygskriterier för enskilda kurser/kursmoment fastställs av examinator/kursansvarig lärare. Dessa meddelas senast vid kursstart. 

Sammanfattningsbetyg på hel kurs kommer inte ges för kurser som påbörjats från vårterminen 2009. I stället kommer varje delkurs som du godkänts på att rapporteras som en avslutad kurs. Sådana kurser kan tas med i en examen, och det framgår då tydligt vilka kurser som du läst och vilket betyg som du fått på de olika kurserna (t.ex. Företagsvetenskap I, Redovisning I, Markandsföring I, Organisering I och Kalkylering och beslutsanalys I som är kurserna som ingår i Företagsekonomi I 30 hp).

Har du antagits till och påbörjat en kurs före vårterminen 2009 (fram till och med höstterminen 2008) gäller de tidigare reglerna, dvs att du får ett sammanfattande slutbetyg på hela terminskursen. Sammanfattningsbetyget för en kurs som består av flera olika delkurser och som betygssätts enligt den nya betygsskalan - där A, B, C, D, E är godkända betyg - fastställs som ett vägt genomsnitt av betygen på de olika delkurser som du läst.

Betygen på delkurserna viktas med hänsyn till delkursens poängomfång inom den kurs sammanfattningsbetyget avser;
erhållna betyg på delkurser bestäms enligt följande: A = 5; B = 4, C = 3, D = 2, E = 1;
därefter beräknas ett genomsnittligt betygsvärde;
för att fastställa sammanfattningsbetyget görs avrundning till närmsta jämna heltal. För A krävs ≥ 4,5 för B ≥ 3,5; för C ≥ 2,5; för D ≥ 1,5; och E ≥ 1,0.

Sammanvägningen innebär att ett visst slutbetyg kan erhållas genom olika kombinationer av resultat på delkurser. Två exempel på betygskombinationer:

Betygsserien A, A, A, B, C blir =0,2*5 + 0,2*5 + 0,2*5 + 0,2*4 + 0,2*3 = 4,4, vilket motsvarar betyget B
Betygsserien A, C, C, E, E blir = 0,2*5 + 0,2*3 + 0,2*3 + 0,2*1 + 0,2*1 = 2,6 vilket motsvarar betyget C