Området inkluderar därför:

  • Metoder för datainsamling
  • Bedömning av mätfel och undertäckning
  • Bortfallsfrågor
  • Urval
  • Estimation (bland annat nivå- och förändringsskattningar)
  • Registerbaserad statistik
  • Statistisk röjandekontroll
  • Uppgiftslämnarbörda samt
  • Bedömningar av den sammantagna osäkerheten i undersökningar

Våra uppfattningar av hur vårt samhälle ser ut och fungerar (exempelvis om arbetslösheten är hög eller låg) bygger i mångt och mycket på statistik. Regering och riksdag använder officiell statistik för sina centrala beslut. Därmed är statistikens kvalitet avgörande, och forskning kring bedömning och förbättring av kvaliteten är ett viktigt område.

Stigande bortfallsnivåer i urvalsundersökningar, ökande kostnader för traditionella undersökningar och frågor kring uppgiftslämnarbördan gör effektivitet särskilt viktigt.

Sannolikhetsurval har varit standard sedan början av 1900-talet, men sett till den senaste tidens utveckling fokuserar aktuell forskning på rigorös inferens baserad på icke-sannolikhetsurval och urval som drabbas av stort bortfall, registerbaserad statistik, bedömningar av den sammantagna osäkerheten och alternativa datakällor.

Många internationellt framstående forskare inom statistik vid Stockholms universitet har specialiserat sig på officiell statistik. Alla har samverkat med SCB.

Läs mer om profilområdets historik

Läs mer om aktuell forskning inom området

Profilansvarig

Dan Hedlin, professor

Medverkande