Forskningsområdet Officiell statistikproduktion innefattar inte bara metoder för urvalsdragning och estimation, utan också andra aspekter som konstruktion av frågeformulär, registeruppbyggnad och -underhåll, datasäkerhet och integritetsskydd, bortfall, uppgiftslämnarbörda och intervjuarutbildning. Till området hör också behovsanalys och mer ämnesinriktade problem som till exempel indexkonstruktion och miljöbalanser.

Sverige har en mycket lång tradition av god offentlig statistik som täcker många områden i samhället. Vår folkbokföring byggdes upp av Karl XI under slutet av 1600-talet och i mitten av 1700-talet skapade Tabellverket och senare Tabellkommissionen de första statistiska rapporterna på grundval av uppgifterna. Den folkräkning som utfördes i Sverige 1749 räknas som den första folkräkning i världen som hade statistik som främsta syfte. Sverige har också en av världens äldsta Statistiska centralbyråer. Den skapades 1858 och har tjänat som förebild för flera andra länder.

Stockholms universitet ledande inom området

Stockholms högskola och sedermera Stockholms universitet har länge varit ledande i Sverige inom vetenskapsområdet "allmän statistikproduktion". Under 1900-talet har här funnits många internationellt kända namn som Gustav Sundbärg, Erland Hofsten och Tore Dalenius. Jan Wretman är en av författarna bakom det internationella standardverket Model Assisted Survey Sampling. Lars Lyberg har skrivit eller varit redaktör för åtskilliga böcker om olika problem vid datainsamling, bland andra Introduction to Survey Quality, författade tillsammans med Paul Biemer.

Grundare av statistiktidskrift

Lars Lyberg grundade 1985 den internationellt välrenommerade tidskriften Journal of Official Statistics och var dess chefredaktör i mer än 20 år. Karin Dahmström skrev den lärobok i ämnet som används vid i stort sett alla svenska universitet, "Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk undersökning". Vid institutionen har vi också studerat andra problem inom stickprovsdragning såsom analys från komplexa undersökningar, datainsamling med varierande urvalssannolikhet och kalibrering. Institutionen har också medverkat i framtagandet av en svensk standard för bortfallsredovisning. Lars-Erik Öller har studerat kvaliteten på snabbstatistik, preliminär statistik och statistiska revideringar. Institutionen är huvudman för ett Baltiskt-Nordiskt nätverk inom området stickprovsundersökningar.

Sedan ungefär 1970 har vi kunnat se en kraftig breddning av forskningsområdet som numera omfattar en mycket vid samling metoder och en stor kunskapsmassa från olika discipliner såsom data- och systemvetenskap, ekonometri, psykologi och sociologi. Forskningsområdet är således idag mycket stort.

Läs mer om aktuell forskning i området