Anta att vi vill samla data för att undersöka en forskningsfråga, till exempel huruvida en speciell typ av diet har någon effekt på hälsan i något avseende. Ett sätt att besvara den här frågan är att göra en observationsstudie, där man frågar ett antal personer om de går på den här dieten eller inte. Sedan mäter man den hälsoaspekt man är intresserad av på alla deltagande personer som går på dieten, respektive inte går på den.

Ett alternativ till att göra en observationsstudie är att göra ett planerat försök, där man frågar ett antal personer om de vill vara med. Den som utför experimentet väljer ut vilka som ska gå på dieten i fråga under den kommande månaden, och vilka som inte ska göra det.

Ofta väljer man personer slumpmässigt – som när man singlar slant. När månaden med och utan diet är över för personerna i försöksgruppen, mäter man hälsoaspekten som man är intresserad av. Därefter gör man en jämförelse mellan de båda grupperna.

Lättare att dra slutsatser

Om man använder sig av slumpmässighet i ett experiment, som i exemplet ovan, är det lättare att dra slutsatser om kausala samband jämfört med en observationsstudie. Vi förväntar oss att eftersom det är slumpmässigt vilka individer som får gå på en specifik diet och vilka som inte går på dieten, kan vi vara säkra på att de olika grupperna (med och utan diet) är jämförbara. Detta eftersom alla som är med i försöket har samma chans att få respektive inte få gå på dieten.

Så – om vi kan bevisa att det finns en skillnad mellan de två grupperna med avseende på hälsoaspekten, kan vi dra slutsatsen att skillnaden med stor sannolikhet beror på dieten.

I kontrast till detta har vi observationsstudien, där vi låter alla bestämma själva om de går på dieten eller inte. Om hälsan förbättras för de som gick på dieten, kan det lika gärna bero på att det var de som redan hade en bra hälsa som själva valde att gå på dieten.

Det innebär att om vi alltså ser en skillnad i hälsa mellan de olika grupperna i observationsstudien, skulle den skillnaden kunna ha andra orsaker än dieten i fråga.