Behörighet till utbildningen

Grundläggande  behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
•    avlagt en examen på avancerad nivå,
•    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
•    på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Beslut om undantag fattas av institutionsstyrelsen vid statistiska institutionen.

Särskild behörighet

Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i statistik. Särskild behörighet har den som med godkänt betyg klarat 90 högskolepoäng i statistik, eller motsvarande. Av dessa 90 högskolepoäng skall minst 15 högskolepoäng utgöras av ett självständigt arbete.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på engelska.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av forskarutbildningsnämnden vid statistiska institutionen, och beslut fattas av institutionsstyrelsen vid statistiska institutionen.

Utbildningens upplägg

Utbildningen planläggs så att studierna kräver fyra läsår för doktorander som på heltid ägnar sig åt egen utbildning på forskarnivå. Därvid förutsätts att doktoranden dels ägnar sig helt åt studierna, dels utnyttjar undervisningen och handledningen effektivt. Om en doktorand begär det, rar anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, d.v.s. åtta år.

Doktoranden kan erbjudas institutionstjänstgöring i form av undervisning eller andra uppdrag med upp till 20 procent av heltid sett över ett läsår. Studietiden förlängs då med motsvarande arbetstid upp till maximalt fem läsår.

Studietiden för att uppnå doktorsexamen är fyra års heltidsstudier och omfattningen är 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 150 högskolepoäng. Möjlighet finns att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng skall utgöras av kurser och 75 högskolepoäng av ett vetenskapligt arbete.

Samtliga doktorander som antas till utbildning på forskarnivå i statistik ska följa föreliggande allmänna studieplan. Eventuella samarbeten i form av cotutelle, enskild doktorands deltagande i forskarskola eller externfinansierade projekt kan endast påverka de individuella skillnaderna i utbildningen som dokumenteras i den individuella studieplanen.

Studieplan

Ovanstående är ett utdrag ur vår studieplan för forskarutbildning i statistik. Studieplanen i sin helhet kan beställas genom studievägledningen eller laddas ner som en pdf här Allmän studieplan för utbildning i statistik på forskarnivå (180 Kb) .

Mer information

För mer information kontakta studierektor på forskarnivå Tatjana von Rosen.
Rum: B771 (hus B, plan 7), Tel: 08-16 2957
Telefon och mottagningstid: enligt överenskommelse
E-post: studierektorf@stat.su.se