Uppdraget att bereda förslag till ledande forskningsområden inom fakulteten gavs till Nämnden för forskningsfrågor (NFF). Samtliga institutioner, institut och centra vid fakulteten ombads att skicka in nomineringar i form av självvärderingar av pågående forskning med särskild redovisning av förhållandena under perioden 2009–2013. Sammanlagt lämnades 43 nomineringar till ledande forskningsområden och 22 förslag till framtidsområden in till fakultetskansliet, inalles 65 förslag.

Efter en längre tids arbete presenterade NFF sitt förslag till ledande större områden till fakultetsnämndens möte den 3 september. Till fakultetens internat 1–2 oktober presenterade NFF ett ytterligare förslag med ledande mindre områden och framtidsområden. Båda dessa förslag fastställdes efter diskussion vid fakultetsnämndens möte den 8 oktober 2014 och redovisades dagen efter till områdesnämnden.

Beskrivning av processen bakom de ledande forskningsområdena (148 Kb) .

Parallellt med detta arbete på fakultetsnivå har områdesnämnden i en separat process på områdesnivå tagit fram profilområden som övergripande beskriver verksamheten inom området. Profilområdena är mer tematiska och beskriver eller värderar inte enskilda forskningsmiljöer.

Ledande större forskningsområden

Följande 21 forskningsområden har befunnits vara ledande större forskningsområden. Områdena presenteras i alfabetisk ordning. Vägledande kriterier har varit: Kraftfull forskningsmiljö som är väl fungerande, fokuserad och urskiljbar samt med en forskarutbildning som genererat ett antal disputerade forskare och som fortsatt har en grupp doktorander. Miljöerna ska ha erhållit externa forskningsanslag av en viss volym.  Beskrivning av ledande större forskningsområden (206 Kb) .

Barn och ungdomar i utsatta livssituationer
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Demografi 
Sociologiska institutionen och Kulturgeografiska institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Design för lärande
Institutionen för data- och systemvetenskap

Ekonomisk, social och hälsomässig ojämlikhet
Instituten CHESS och SOFI
Läs mer om forskningsområdet

E-tjänster och e-demokrati
Institutionen för data- och systemvetenskap
Läs mer om forskningsområdet

Genusakademin
Fakultetsgemensamt och fakultetsöverskridande
Läs mer om forskningsområdet

Globala och regionala styrformer
Statsvetenskapliga institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Historisk geografi och landskapsstudier
Kulturgeografiska institutionen
Läs mer om forskningsområdet

InRights – utmaningar för demokratiska rättigheter och inkludering
Statsvetenskapliga institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Kognitivt åldrande
Psykologiska institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Klimat- och makroekonomi
Institutet för internationell ekonomi

Ledning och styrning av offentlig sektor
Institutet SCORE

Politisk ekonomi
Institutet för internationell ekonomi
Läs mer om forskningsområdet

Sinnen och perception
Psykologiska institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Sociala nätverk
Sociologiska institutionen

Socialt arbete med barn och unga
Institutionen för socialt arbete

Socialt arbete med inriktning mot omsorg om äldre
Institutionen för socialt arbete
Läs mer om forskningsområdet

Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning
Institutet SoRAD

Stress, arbete och hälsa
Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet
Läs mer om forskningsområdet

Transnationell antropologi
Socialantropologiska institutionen
Läs mer om forskningsområdet

Utvärdering av ekonomisk-politiska åtgärder
Nationalekonomiska institutionen
Läs mer om forskningsområdet