Forte har fattat beslut om bidrag inom ramen för det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. Postdoc-projektet ”Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige” har beviljats 2 miljoner kronor i forskningsanslag från Forte. Projektet drivs av Karl GauffinCentre for Health Equity Studies (CHESS) vid Stockholms universitet.

Projektbeskrivning:

Tidigare forskning har funnit samband mellan så kallat prekärt arbete och ohälsa, men få studier har undersökt vikten av prekärt arbete i en svensk kontext. Den svenska arbetsmarknaden har traditionellt sett haft en relativt låg andel prekära arbeten, men institutionella reformer och demografisk utveckling ger anledning att tro att detta kommer att förändras inom en snar framtid.

Detta postdoc-projekt syftar till att undersöka prekärt arbete som en av hälsans sociala bestämningsfaktorer. Projektet kommer att använda sig av ett stort registermaterial med varje folkbokförd person född mellan 1972 och 1997 i Sverige eller utomlands. Projektet kommer att undersöka hur prekärt arbete påverkar dödlighet och sjukdom i olika befolkningsgrupper. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt olika former av egenföretagande, då denna anställningsform ofta undantar arbetare de rättigheter som människor med andra anställningsformer har. Dessutom kommer projektet att specifikt fokusera på den utlandsfödda befolkningen, då denna är överrepresenterad inom prekärt arbete i Sverige.

Ett metodologiskt syfte med detta projekt är att utveckla ett registerbaserat mått på prekärt arbete. Studier inom detta område använder sig ofta av enkätmaterial, vilket är värdefullt men ofta för med sig en rad problem. Ett mått baserat på registerinformation angående inkomst, anställningssäkerhet, arbetsmiljö, deltidsarbete och försäkringsstatus kommer förhoppningsvis vara till nytta för framtida studier kring sambandet mellan arbetsliv och hälsa. Då ojämlikhet i hälsa består i Sverige finns det god anledning att undersöka hur arbetslivet ska kunna organiseras för att göra det till en hälsofrämjande instans i livet, snarare än tvärtom.