Vid universitetets installations- och promotionshögtid fredagen den 27 september 2019 kommer hedersdoktorer att promoveras. Förslag till hedersdoktorer skall inkomma till vicerektorerna för det humanvetenskapliga området senast måndag den 18 mars 2019.

I år kommer den eller de lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som framgångsrikt nominerat en hedersdoktor (dvs som nominerat en person som sedan promoveras till hedersdoktor) att från dekanus strategiska medel tilldelas en summa om 100 000 kr. Medlen förvaltas av institutionen och kan användas för forskning. Endast den som ingår i  universitetets lärarkollegium kan nominera hedersdoktorer.

Hur man nominerar en hedersdoktor

Varje förslag skall åtföljas av en kort personbeskrivning och motivering samt uppgift om vem som är villig att vara värd för den föreslagne hedersdoktorn. Det är viktigt att utsedda värdar är införstådda med sitt ansvar.

De villkor som anges i bilagda Regler för utseende av hedersdoktorer (127 Kb) skall beaktas.

Den som lämnar förslaget skall ej själv kontakta eller tillfråga den som föreslås.

Det är av yttersta vikt att varje förslag behandlas strikt konfidentiellt till dess att beslut har fattats.

Förslaget skall ha inkommit senast måndagen den 18 mars 2019 och skickas med internpost eller lämnas direkt i ett slutet kuvert adresserat till:

Vicerektorerna för det humanvetenskapliga området
Rektors kansli
Bloms hus, Universitetsvägen 16