Nu är det ett par veckor kvar innan vi alla, studenter, doktorander och anställda tar en liten paus. Universitetet har inget formellt jullov, men verksamheten är dock inte lika intensiv under jul- och nyårsperioden. Det har varit ett intressant år! Ett år som började i avskildhet via zoom, men som under hösten lättade då vi delvis kunde återgå till campus. Samtidigt var vi kanske alla lite ovana vid att umgås igen, att varva zoom med fysiska evenemang och att komma ihåg att planera möten och undervisning med tanke på att det ska finnas lite tid att förflytta sig fysiskt också! Att nya restriktioner nu kommit är förstås nedslående och vi hoppas att detta steg 1 räcker för att lugna ned smittspridningen. I steg 2 skulle vi behöva gå till ett ökat inslag av digital undervisning.

Ett evenemang som dock hann gå av stapeln fysiskt innan de nya riktlinjerna trädde i kraft var promoveringen av magistrar och mastrar i samhällsvetenskapliga ämnen av olika slag. Det var första gången sedan pandemins början, de senaste tillställningarna har varit digitala. I slutet av november träffades emellertid runt 220 utexaminerade samhällsvetare i Aula Magna där det var ett väldigt glatt och festligt evenemang. Det var en stor ära att få dela ut dessa diplom och gratulera mottagarna!

Under hösten har även fakultetens internat ägt rum, då fakultetsnämnd och prefekter möts för att bl a diskutera frågor som är aktuella för verksamheten. Förra året ställdes internatet in av förklarliga skäl. Vi diskuterade flera viktiga frågor, bland annat vad vi samhällsvetare kan bidra med vad gäller kommande profilområden för forskning, och också hur vi bäst kan bedöma meriteringar i anställningsärenden, särskilt pedagogisk meritering. Det fanns en stor samstämmighet i att det kvalitativa innehållet i både pedagogisk och vetenskaplig meritering måste vara i fokus, inte enkel bibliometri eller antal kurser vi undervisat på. 

Fakultetsledningens institutionsbesök fortsätter och vi har nu varit på besök både i Geovetarhuset, Södra husen och Albano. Vi har besökt Kulturgeografen, SOFI, Kriminologen och Folkhälsa och fått information om både forskning, utbildning och strategiska frågor vad gäller rekrytering, anslag, många och stora externa forskningsbidrag och lokaler. Ett mycket stort bekymmer för alla är förstås de ökade hyrorna som på sikt urholkar möjligheterna att utföra vårt kärnuppdrag: utbildning och forskning. Jag kan inte annat än berömma och beundra prefekterna som hanterar dessa till synes oförenliga frågor med visserligen en viss bedrövelse, men ändå ett pragmatiskt sinnelag och mod.

Under hösten har även områdenas forskningsdialoger gått av stapeln. Dessa är samtal med forskningsmiljöerna, där vicerektorerna för H-området träffat företrädare för forskningsmiljöer och diskuterar deras forskningsvardag med utgångspunkt i de så kallade forskningsindikatorerna (som bl a visar externa medel, publikationer, samverkan m.m.). Under denna första omgång deltar även rektor och prorektor. På Samfak har vi besökt Sofi, Nationalekonomi och Kriminologi under hösten. Mycket bra samtal som lyfter fram olika styrkor och problem beroende på miljö – så klart. Samfak har det största utbildningsuppdraget vid SU men har också en mycket omfattande och högkvalitativ forskning som blir tydligt vid dessa besök. Att som dekan och vicerektor få möjligheten att både göra institutionsbesök (med fakultetsledningen) och delta i forskningsdialoger (med området och ledning) är väldigt givande och lärorikt. Mycket av det som kommer fram i dessa dialoger bör vi kunna sprida som goda exempel, vi funderar på hur detta bäst kan göras.

Fakultetsledningens första år är nu snart till ända och jag vill å ledningens vägnar tacka alla vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: prefekter, studierektorer, lärare, doktorander, studenter och kanslipersonal för detta år. Att vara i fakultetsledningen är roligt eftersom vi arbetar tillsammans med institutionerna och vårt utmärkta fakultetskansli för att lösa de problem vi stöter på när det gäller att fortsatt ha bra utbildning och forskning vid Sveriges största fakultet.

Jag önskar er en fin kommande ledighet och ett gott nytt år!