Dekanus Astri Muren

Terminen är slut och campus börjar kännas tomt men det är inte semestertider ännu. Den 12 juni har vi terminens sista fakultetsnämnd, där bland annat beslut om fakultetens strategier för åren 2019 – 2022 står på dagordningen. Formuleringen av fakultetens strategier tar sin utgångspunkt i universitetets strategier för samma period och Humanvetenskapliga områdets strategidokument.

Vårt strategidokument för fram betydelsen av kollegiala strukturer där fakultetens lärare och studenter delar ansvaret att bidra till beslut om verksamheten. Vi pekar också på att beslut om inriktning och strategiska prioriteringar i forskning och utbildning i hög grad fattas där den disciplinspecifika kompetensen finns, dvs på institutionerna. Detta arbete beskrivs i institutionernas och institut/centras egna strategiska planer och kvalitetsplaner. Den övergripande målsättningen för fakulteten är att vårda och utveckla fakultetens forsknings- och utbildningsmiljöer för att kontinuerligt förbättra verksamhetens kvalitet.

Av stor betydelse för fakultetens verksamhet de närmaste åren blir utformningen av det system för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som sätter igång under höstterminen 2019. Fakultetsledningen har deltagit i utformningen av systemet och försökt verka för att de processer som införs är hanterliga för våra många och ofta stora utbildningar och att de är kvalitetsdrivande. Institutionerna har nominerat bedömare som kommer att granska utbildningar inom den egna liksom övriga fakulteter. Hanteringen av kvalitetssäkringssystemet, vad gäller både bedömningar och åtgärdsrapportering, kommer att vara en viktig aktivitet under de närmaste åren.

Men detta tar vi tag i efter sommaren – nu hoppas vi på en fin sommar med tid för både avkoppling och fri forskning!