Astri Muren

Det nya året har hittills präglats av processen för att rekrytera och föreslå nya prefekter och ställföreträdande prefekter – min beräkning säger att tio av våra institutioner har ny prefektperiod i år och för sju av dessa är det fråga om byte på prefektposten. Prefektrekryteringen är ju en av dekanus viktigaste frågor och det är inte alltid lätta processer men har över lag gått smidigt och bra och fakulteten ser fram mot ett lika gott samarbete med de nya prefekterna som vi har med deras företrädare. Det förtjänar att sägas mer än en gång att vi har anledning att vara nöjda och stolta över våra prefekter – de har stort ansvar för sina institutioner och utövar detta med förnuft och omtanke. 

Fakultetens Myrdalkommitté, där prodekanus Mikael Holmqvist är ordförande, organiserade en uppskattad Myrdalföreläsning den 2 februari. Michèle Lamont, professor vid Harvard University, talade om "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond" för en intresserad publik av sociologer och andra.

Rektor har just avslutat sin regelbundet återkommande serie av besök vid Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner. Vid rektorsbesöken kommer, utöver rektor, prorektor, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör och dekaner/vicerektorer på H-området på ett entimmas besök och samtal med institutionsledningen, som får tillfälle att berätta om verksamheten och föra fram önskemål. Besöken görs på alla universitetets institutioner med ungefär två års intervall och detta är tredje rundan som jag är med på. Det är roligt att vara med och få bekräftat vilken omfattande och god verksamhet som alla ni på våra institutioner bedriver!