I skrivande stund är det snart tre veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. Många oroar sig och engagerar sig. Det kan förefalla bagatellartat att fortsätta med våra dagliga akademiska liv – att korrigera kursplaner känns futtigt. Men vi har också det större arbetet som är att fortsätta utbilda och forska och försvara den akademiska friheten och det måste upprätthållas. Studenter som examineras vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har med sig att de ska tänka kritiskt om vad de iakttar i sin omvärld, och vår forskning bidrar till ny och relevant kunskap om samhället. Samhällsvetare analyserar och förklarar vad som sker i samhället, både i dåtid och nutid, och blir särskilt påkallade under oväntade och avgörande vändningar, som nu, då flera av dem deltar med expertkunskaper om det som pågår: 

Forskare med expertkunskaper om situationen i Ukraina - Stockholms universitet

Det finns också en enighet hos lärosätena att stödja Ukraina: Svenskt stöd till ukrainska forskare - SUHF och ett stort engagemang hos institutioner vid fakulteten att medverka genom att försöka hitta olika, unika sätt att bidra.

Vad gäller det andra, vardagliga arbetet vid vår fakultet, så har några betydelsefulla förändringar nu slutförts. Från och med årsskiftet ligger Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score, vid Socialantropologiska institutionen rent organisatoriskt. Det kommer bland annat att innebära administrativa samarbeten/vinster, forskningssamarbeten finns redan. Score är rumsligt kvar i det västra Nobelhuset. En längre flytt har Institutet för Turkietstudier, SUITS, gjort, och befinner sig numera vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Institutet har bytt från den humanistiska fakulteten till den samhällsvetenskapliga, och även flyttat från Kräftriket till Södra husen. Arbetet har naturligtvis föregåtts av intensivt förberedelsearbete vid både institutioner, centra och fakulteter.

Under året firar SOFI, Institutet för social forskning, 50 år! Institutet blev till 1972 då Institutet för arbetsmarknadsfrågor ombildades och senare inordnades vid universitetet. Det kommer att firas med ett evenemang under hösten. Under året firar även Institutionen för socialt arbete hela 100 år! Firandet är ett år försenat pga pandemin, då Socialinstitutet i Stockholm kom till 1921 genom ett samarbete mellan Centralförbundet för socialt arbete och Stockholms stad. Grattis till dessa båda viktiga enheter inom fakulteten! Mer om flera av institutionernas/institutens historia går att läsa här: Jubileumsbok_web.pdf 

Tillsättningen av nya prefekter vid flera institutioner pågår, en av de viktigaste processerna och besluten för både institutioner och fakultet. Att vara prefekt eller föreståndare är en av de mest betydelsefulla uppgifterna vid universitetet och de som åtar sig detta arbete gör det av lojalitet med och omsorg om verksamheten. Dekanen föreslår och rektor utser prefekter, som föregås av ett arbete på institutions- och fakultetsnivå. Fakulteten ser fram emot ett gott samarbete med de nya och nygamla prefekterna!

Vi har fått komma tillbaka till campus, och blandningen mellan att vara på plats i Frescati, Albano och Kista och delta digitalt fortsätter. Vi ska, som tidigare sagts, ta tillvara de goda erfarenheterna som tvånget att behöva använda digitala lösningar under pandemin har gett oss. Nu får vi dock möjligheten att ses på riktigt igen, och därtill i vårsolen! Att avsluta en fakultetskrönika på ett vettigt sätt i tider som dessa är svårt. Jag vill dock återknyta till inledningen: vi fortsätter att göra det vi är bra på, dvs utbilda, forska och värna den akademiska friheten och bidra med hjälp där vi kan.