Forskningsprogrammet ”Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige” är ett samarbete mellan Kulturgeografiska institutionen och demograferna vid Sociologiska institutionen men kommer även att involvera forskare utanför Stockholms universitet. Anslaget löper över sex år och koordineras av Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen.

Bo Malmberg
Bo Malmberg, professor vid Kulturgeografiska institutionen och koordinator för det nya forskningsprogrammet.

 

Vad innebär det här för ditt forskningsfält?

- Projektet innebär att segregationsforskningen för första gången tydligt kommer att kopplas till analyser av människors livsbanor:

Påverkas människors val av bostadsort av deras livsplaner? Följer människors som bor på samma plats liknande livsprojekt? Betyder det här att människors syn på livet skiljer sig mellan platser och att det uppstår geografiska skillnader i hur man ser på världen?

Detta är frågor som länge varit aktuella men som vi i detta projekt kommer att kunna angripa på ett bredare sätt.

Varför tror du att ni fick beviljat anslag?

- Att det på Stockholms universitet finns en så stark tradition av registerbaserad forskning i kombination med att forskargruppen och är stark när det gäller forskning som baseras på kvalitativa metoder. Vi kan därför kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder på ett mycket kraftfullt sätt.

Har du något tips till andra forskare vid fakulteten som ska söka programanslag?

- En viktig grund för vår framgång är det samarbete som de senaste decenniet utvecklats mellan den kulturgeografiska institutionen och demograferna på Sociologiska institutionen. Att vi lyckats kan därför sägas vara resultatet av ett långsiktigt arbete på att bygga upp en välfungerande forskningsmiljö som överbryggat institutionsgränser. 

Att forskningsmiljön fungerar bra har visat sig i arbetet med ansökan som präglats ett stort engagemang av de som varit inblandade. Man kan alltså säga ett det är ett starkt lagarbete som ligger bakom. Men kanske också att projektet har utgått från den kompetens som vi har haft lokalt.

Läs mer om vilka ansökningar från Stockholms universitet som beviljades bidrag här.