I budget för 2023 avsattes medel för särskilda satsningar. Vid diskussion och senare beslut på fakultetsnämndens sammanträde enades fakultetsnämnden om att använda medlen för att möjliggöra för tillsvidareanställda lektorer att söka medel för att inom sin anställning frigöra tid för att författa projektansökningar till externa bidragsgivare.

Ansökan

Förslaget innebär att lektorer kan ansöka om nedsättning i tid på maximalt tre sammanhängande veckor. Institutionen ersätts med belopp motsvarande kostnad för vikarie. Bidraget kan endast sökas av lektorer som inte har externa bidrag och vid ansökningstillfället är bemannade enligt gällande villkorsavtal samt inte erhållit externa bidrag under de senaste 3 åren. Ansökningarna bereds av fakultetsledningen och återrapportering sker i form av projektansökan och ekonomisk redovisning.

Deadline för nuvarande utlysning är fredag 16 februari. Prefekt ska godkänna ansökan samt tidsplanering för arbetet. I ansökan ska ingå en skiss för planerat projekt samt vilka externa finansiärer till vilka ansökan ska skickas. Medlen får disponeras under två år från ansökans beviljande. Den särskilda satsningen ska utvärderas efter två år, hösten 2025. Ansökningar skickas till funktionsadressen dekanus@samfak.su.se