Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden består av totalt 21 ledamöter; en dekanus, en prodekanus, två vicedekaner, elva övriga verksamhetsrepresentanter varav minst sju professorer och sex studentrepresentanter varav minst två doktorander och minst två från grund- eller avancerad nivå. Sju gruppsuppleanter skall även finnas.

Som ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2024-2026 föreslår valberedningen följande personer. 

Dekanat

  • Dekan: professor Yvonne Svanström, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
  • Prodekan: professor Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen
  • Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning: Docent Lena Hübner, Institutionen för socialt arbete
  • Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning: professor Magnus Nermo, Sociologiska institutionen

Förslag till ledamöter i fakultetsnämnden

Docent Anna Westberg Broström, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Professor Fredrik Nordin, Företagsekonomiska institutionen
Professor Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap
Docent Jenny Cisneros Örnberg, Institutionen för folkhälsovetenskap
Professor Carina Carlhed Ydhag, Institutionen för pedagogik och didaktik
Professor Felipe Estrada, Kriminologiska institutionen
Professor Fredrik Jönsson, Psykologiska institutionen
Docent Renita Thedvall, Socialantropologiska institutionen
Professor Jenny Wilder, Specialpedagogiska institutionen
Universitetslektor Michael Carlsson, Statistiska institutionen
Professor Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen 

Suppleanter

Professor Magnus Pettersson, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Professor Marianne Abramsson, Kulturgeografiska institutionen
Professor Sten Nyberg, Nationalekonomiska institutionen
Professor Jakob Svensson, Institutet för internationell ekonomi (IIES)
Professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI)
Professor Stefan Wiklund, Institutionen för socialt arbete
Professor Magnus Bygren, Sociologiska institutionen 

Regler för att vara röstberättigad

  • Röstberättigade är lärare/forskare och adjunkter/universitetsadjunkter som är anställda inom fakultetsnämndens ansvarsområde (i gruppen adjunkter/universitetsadjunkter inkluderas således de som saknar doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens).
  • Anställningen ska gälla tills vidare och/eller för en tid mer än två år samt omfatta minst 50 procent. Detta inkluderar postdoktorer oavsett finansieringsform.
  • Anställningen ska ha påbörjats senast den 1 oktober 2023.
  • Den som är tjänstledig 100 procent, med undantag från föräldraledighet, har inte rösträtt.

 
Information om reglerna för valet och vilka som är röst- och nomineringsberättigade finns i regelboken
 
Valet pågår under perioden 6-13 oktober och sker elektroniskt genom att valberättigade får ett mejl med information om hur de gör för att rösta.


Tidsplan för valet

13 september: Fastställande av röstlängd
14-28 september: Nomineringsperiod
29 september: Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
6-13 oktober: Val
16 oktober: Tillkännagivande av valresultat

För mer info, se protokollet nedan. 

Protokoll valberedningen, val av ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden (60 Kb)