Under senhösten har fakultetsledningen fortsatt sina institutionsbesök till några av våra största och en av våra minsta institutioner: Företagsekonomiska institutionen, Specialpedagogiska institutionen, Institutionen för pedagogik och didaktik samt Socialantropologiska institutionen. Alla är också på olika platser på vårt stora campus: Albano, norra Frescati och södra Frescati. Som vanligt är det informativa möten –vi får inblick i institutionernas dagliga verksamhet, deras i många fall omfattande utbildning men även framgångar i att få externa forskningsbidrag och hur de arbetar med forskning. Något som många institutioner arbetar med är t ex systematiska ansökningsverkstäder där både juniora och seniora forskare diskuterar utkast till ansökningar till forskningsråd. Ett sätt att göra forskningen till en kollegial angelägenhet som stärker forskningen, även om flera av ansökningarna vid en institution och från samma lärosäte går till samma forskningsråd. Annat som lyfts fram är arbetet med etikprövningar och den oro som finns bland kollegor för otydligheten angående förfarandet. 

Kvalitetsdialoger för forskning

Kvalitetsdialogerna för forskning har också fortsatt, under hösten var det för fakultetens del Barn- och ungdomsvetenskap samt Data- och systemvetenskap som besöktes tillsammans med den andra vicerektorn för Humanvetenskapliga området, rektor och prorektor. Den fokusutvärdering som gjordes av forskningsmiljön Statistik blev också klar, och dialog har genomförts även där. Även dessa besök är givande, inte minst då ett område – forskningen – får vara i fokus för diskussion. Förutsättningarna ser olika ut, men att forskning och utbildning hör samman blir uppenbart vid besöken på vårt område. 

Dekancafé bjuder in prefekter

Ett evenemang som återuppstått efter pandemiuppehåll är Dekancaféet. De tre dekanerna vid Humanvetenskapliga områdets fakulteter (Humanistiska, Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna) bjuder in prefekterna till information och umgänge. I år ägde evenemanget rum på Fakultetsklubben och temat var bland annat information om områdets olika mentorsprogram för forskare, doktorander och det mentorsprogram för nya prefekter som kommer att starta under 2023. 

Sista fakultetsnämnden för året

Som en av årets sista händelser ägde den sista fakultetsnämnden rum då bl a budgeten för år 2023 beslutades. Nästa år försvinner de tillfälliga satsningarna på utbildning på avancerad nivå, vilket innebar att fakultetens takbelopp minskades med drygt 16 miljoner. Jag vill passa på att tacka fakultetsnämnden och fakultetens övriga beredningar för deras arbete under året. Väl pålästa ledamöter från kärnverksamheten som inte tvekar att lyfta fram konstigheter, komma med konstruktiva förslag till förbättring för fakultetens bästa är nödvändigt för att verksamheten ska fungera. Fakultetsnämndens sammanträde följdes av det årliga julbordet då nämnden, alla beredningar samt kansliet är inbjudna att delta vilket många också gjorde. Det var väldigt roligt att se så många på plats – vi har inte varit bortskämda med umgänge under de senaste åren.

Nu vidtar den sista veckan innan vi får en välbehövlig omväxling efter ett intensivt år. Jag vill tacka er alla för året som gått och önskar er fina och vilsamma helger!