Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden består av totalt 21 ledamöter; en dekanus, en prodekanus, två vicedekaner, elva övriga verksamhetsrepresentanter varav minst sju professorer och sex studentrepresentanter varav minst två doktorander och minst två från grund- eller avancerad nivå. Sex gruppsuppleanter skall även finnas.

Som ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2018-2020 föreslår valberedningen följande personer. 

Dekanat

 • Dekan: professor Astri Muren, Nationalekonomiska institutionen
 • Prodekan: professor Mikael Holmqvist, Företagsekonomiska institutionen
 • Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning: professor Annika Ullman, Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning: docent Yvonne Svanström, Ekonomisk-historiska institutionen

Ledamöter i fakultetsnämnden

 • Professor Mats Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Professor Uno Fors, Institutionen för data- och systemvetenskap
 • Professor Tove Pettersson, Kriminologiska institutionen
 • Universitetslektor Ulf Jansson, Kulturgeografiska institutionen
 • Professor Håkan Fischer, Psykologiska institutionen
 • Professor Mark Graham, Socialantropologiska institutionen
 • Docent Lena Hübner, Institutionen för socialt arbete
 • Professor Magnus Nermo, Sociologiska institutionen
 • Professor Gebrenegus Ghilagaber, Statistiska institutionen
 • Professor Maritta Soininen, Statsvetenskapliga institutionen
 • Professor Christina Garsten, SCORE

Suppleanter i fakultetsnämnden

 • Professor Mikael Rostila, CHESS
 • Docent Maria Frostling-Henningsson, Företagsekonomiska institutionen
 • Universitetslektor Diana Berthén, Specialpedagogiska institutionen
 • Professor Jakob Svensson, IIES
 • Professor Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet
 • Professor Marie Evertsson, SOFI

Inga motnomineringar har inkommit under den fria nomineringsperioden. Valet sker elektroniskt mellan 5-12 oktober. Det finns mer information om valet i den länkade artikeln nedan.