Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden består av totalt 21 ledamöter; en dekanus, en prodekanus, två vicedekaner, elva övriga verksamhetsrepresentanter varav minst sju professorer och sex studentrepresentanter varav minst två doktorander och minst två från grund- eller avancerad nivå. Sex gruppsuppleanter skall även finnas.

Läs mer:
Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus

Som ledamöter till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden för mandatperioden 2021-2023 föreslår valberedningen följande personer:

Valberedningens nomineringar

Dekanat

• Dekan: professor Yvonne Svanström, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
• Prodekan: professor Jonas Häckner, Nationalekonomiska institutionen
• Vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning: Docent Lena Hübner, Institutionen för socialt arbete
• Vicedekan med särskilt ansvar för grundutbildning: professor Magnus Nermo,
Sociologiska institutionen

Ledamöter i fakultetsnämnden

Universitetslektor Diana Berthén, Specialpedagogiska institutionen
Professor Mats Börjesson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
Professor Jelena Zdravkovic, Institutionen för data- och systemvetenskap
Professor Håkan Fischer, Psykologiska institutionen
Professor Maria Frostling, Företagsekonomiska institutionen
Professor Göran Sundström, Statsvetenskapliga institutionen
Docent Carina Carlhed Ydhag, Institutionen för pedagogik och didaktik
Universitetslektor Ulf Jansson, Kulturgeografiska institutionen
Professor Mikael Rostila, Institutionen för folkhälsovetenskap
Professor Felipe Estrada, Kriminologiska institution
Docent Anette Nyqvist, Socialantropologiska institutionen

Suppleanter

Docent Emma von Essen, Institutet för social forskning (SOFI)
Professor Jakob Svensson, Institutet för internationell ekonomi (IIES)
Universitetslektor Michael Carlsson, Statistiska institutionen
Universitetslektor, Anna Seim, Nationalekonomiska institutionen
Professor Staffan Furusten, Stockholm centrum för forskning om offentlig sektor, (SCORE)
Universitetslektor Emelie Shanks, Institutionen för socialt arbete

Om valberedningen

Valberedningen bestod av professor Jon Ohlsson (ordförande), professor Mikael Rostila, professor Uno Fors, professor Jonas Häckner, professor Ulrika Mörth, professor Eva
Andersson, professor Helena Wulff och fakultetskanslichef Karin Hansson
(sekreterare).

Två av valberedningens ledamöter deltog ej i beredning och beslut då de föreslås som prodekan samt ledamot i fakultetsnämnden.

För frågor om valberedningen, kontakta kanslichef Karin Hansson.

Nomineringar mot valberedningens förslag

Den som är röstberättigad har möjlighet att nominera motkandidater till valberedningens förslag under perioden 10 – 24 september. 
Här kan du läsa mer

För frågor eller nomineringar mot valberedningens förslag, kontakta handläggare Anders Nilsson.

Valprocessen

9 september: Fastställande av röstlängd
10-24 september: Nomineringsperiod
25 september: Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
30 september-7 oktober: Val
8 oktober: Tillkännagivande av valresultat
22 oktober: Rektor beslutar att utse dekan och prodekan