Nyheter

Alla nyheter

  • Dekanus har ordet – juni 2022-06-14
  • Magnus Nermo: Jag är hedrad att ingå i Samhällsvetenskapliga fakultetens ledning 2022-03-31 Sedan förra året är professor Magnus Nermo vicedekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Som tidigare prefekt vid Sociologiska institutionen kan han förstå det viktiga och ofta tunga uppdrag fakultetens prefekter har.
  • Dekanus krönika – mars 2022-03-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
  • Dekanus har ordet – december 2022-03-16 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
  • Fyllnadsval till fakultetsnämnden 2022-02-16 Ett fyllnadsval har genomförts för att fakultetsnämnden ska vara fulltalig.
  • Kvinnor anpassar sina liv efter manliga entreprenörer 2022-01-19 Kvinnor som lever med en man som är entreprenör investerar mycket i företaget på bekostnad av jämställdhet. – Med offentliga medel hjälper vi i första hand män att starta, bygga och skydda bolag där kvinnornas insats osynliggörs, menar Matilda Eriksson vid Stockholms universitet.
  • Dekanus har ordet – oktober 2021-10-18 Läs vad Yvonne Svanström, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten, skriver i sin senaste krönika.
  • Nya doktorander välkomnades under Welcome Day 2021-10-15 I början på terminen höll Humanvetenskapliga området en träff för att introducera nya doktorander vid Stockholms universitet. I år gavs Welcome Day digitalt via Zoom.
  • Jämställdhetsworkshop 2021-10-12 Arbetsgruppen för jämställdhet vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bjuder in till en jämställdhetsworkshop.
  • Dekanus har ordet – mars 2021-10-11 – Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning. Många nya, kloka personer tar plats, säger Yvonne Svanström, ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  • Anknytningsmönster kan förklara tillit till välfärdssystemet 2021-07-05 Kan relationen till välfärdssystemet förklaras utifrån anknytningsmönster? Och påminner välfärdssystemet om en psykologisk trygghet för människor på samma sätt som en religion? Frågorna lyfts i en ny avhandling.
  • Dekanus har ordet – juni 2021 2021-06-17 Yvonne Svanström sammanfattar terminen och lyfter ett par tankar inför höstens återgång till campus.
  • Nätverk för kvinnliga skogsägare präglas av maskulina ideal 2021-06-10 Traditionellt manliga ideal inom skogsindustrin har bidragit till att kvinnliga skogsägare organiserar sig i egna nätverk. Men hur kan nätverken förstås? Och varför finns en ovilja hos nätverken att beskrivas som jämställdhetsprojekt?
  • Fyllnadsval till fakultetsnämnden klart 2021-06-08 Fyllnadsvalet till suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande period som sträcker till och med 2023 är nu klart.
  • Matilda Baraibar utsedd till årets lärare för sitt studentengagemang 2021-06-07 En av 2021 års pristagare av Årets lärare vid Stockholms universitet är Matilda Baraibar, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  • Lena Hübner: "Viktigast att möjliggöra lärarutbildningarnas höga kvalitet" 2021-06-07 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter docent Lena Hübner vid Institutionen för socialt arbete som är ny vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildning.
  • Behandling mot sömnlöshet bör skräddarsys utifrån patienten 2021-06-03 Många patienter som behandlas mot sömnlöshet blir inte av med sina problem. Hur fungerar egentligen de olika terapierna? Och kan terapi anpassas mer till individen? En ny studie syftar till att förbättra KBT-vården vid insomni.
  • Våld i kärleksrelationer vanligt bland unga 2021-05-12 Många ungdomar blir utsatta för våld eller trakasserier i den egna kärleksrelationen. Skolan och hemmet är platser där våldet sker och där vuxna ofta finns närvarande. Det framkommer i den första större svenska studien om ungas våld i relationer.
  • Campus Frescati agerade uppsamlingsplats vid masstestning 2021-05-11 Nyligen genomförde Folkhälsomyndigheten en landsomfattande testning av befolkningen, i syfte att få en ögonblicksbild av smittläget. Campus Frescati agerade uppsamlingsplats åt Hemvärnet som hjälpte till under insatsen GLORIA 14.
  • Fyllnadsval fakultetsnämnden 2021 2021-05-07 Valberedningen föreslår att professor Markus Jäntti, Institutet för social forskning (SOFI), utses till ny suppleant i Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden under resterande del av mandatperioden som sträcker sig till och med 2023.
  • ”Shut up and write” skapar digital gemenskap hos doktorander 2021-04-13 Doktorander på Stockholms universitet har tagit egna initiativ för att skapa gemenskap över Zoom. Upplägget kallas för "Shut up and write" och går ut på att starta veckan tillsammans genom att skriva under tystnad.
  • Socialt nätverk ökar chansen till jobb bland unga 2021-04-13 Ett stort socialt nätverk ökar möjligheten till lyckat jobbsökande bland unga vuxna. Personer med sociala nätverk söker nämligen jobb mer genom kontakter och mindre genom arbetsförmedlingar, visar en ny studie.
  • Ny centrumbildning samlar expertis inom penningpolitik 2021-03-29 Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) är en ny, tvärvetenskaplig satsning vid Stockholms universitet. Verksamheten ska utbilda doktorander och stärka universitetets position som ledande i Europa inom penningpolitik och finansiell stabilitet.
  • Med bloggen som verktyg i forskning om olivolja 2021-03-24 Elin Linder tog en doktorandkurs i att nå ut med forskning till en bredare publik. Resultatet blev en välbesökt blogg där hon varvar reflektioner från fältstudierna i Italien med dikter och fotografier.
  • Jonas Häckner: "Nya dekanatet är ett dream team" 2021-03-24 Samhällsvetenskapliga fakulteten har sedan januari 2021 ett nytt dekanat. Vi möter professor Jonas Häckner vid Nationalekonomiska institutionen som är ny prodekan.
  • Studie- och yrkesvägledning viktig för nyanländas integrering 2021-02-11 I ett pågående forskningsprojekt studeras studie- och yrkesvägledning för nyanlända ungdomar. Studien visar bland annat på vikten av samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och lärare.
  • Centrum för barnkulturforskning: fyrtio år av fokus på barns röster 2021-02-09 Centrum för barnkulturforskning firar 40-årsjubileum med buller och bång. En gala i form av ett digitalt mingel uppmärksammar uppdraget att sprida barnkultur och barns röster.
  • Yvonne Svanström ny dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021-01-11 Yvonne Svanström är från årsskiftet ny som dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten och även som vicerektor. I Yvonnes tillvaro samsas forskning med praktiskt ledarskap – och nu även med ett nygammalt hästintresse på campus.
  • Valberedningens förslag till fakultetsnämnden för mandatperioden 2021–2023 2020-12-10 Här presenteras valberedningens förslag till dekanus och prodekaner samt ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnden. Förslaget gäller mandatperioden 2021-2023.
  • Dean's Column – December 2020-12-08 The past year has been very strange and we have handled it well, thanks to everyone's great and good efforts –but we’ve spent a lot of time on zoom!
  • Dekanus har ordet – december 2020-12-08
  • Inkomst och utbildning påverkar barnafödande i lesbiska par 2020-10-30 Inkomst och utbildning har betydelse för vilka lesbiska par som skaffar barn. Vem som bär barnet verkar däremot avgöras av andra faktorer – det visar en ny studie vid Institutet för social forskning.
  • Valresultat Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020-10-26
  • Kränkningar och kärlek sammanvävs i ungdomars nätvardag 2020-10-16 I en ny avhandling kartlägger Kim Sylwander unga tjejers vardag på sociala medier – en miljö där hat och kränkande handlingar sammanvävs med vänskapsyttringar och kärlek.
  • Folkhälsovetenskap – ett dynamiskt och aktuellt ämne  2020-09-17 Folkhälsovetenskap är ett ämne med ständig samhällsrelevans. I och med coronapandemin så har intresset ökat – vilket märks på söktrycket till sommarens kurser. Mikael Rostila är prefekt vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet och arbetar just nu med ett projekt kopplat till pandemins effekter.
  • Barns perspektiv på adhd i ny avhandling 2020-09-13 Hur barn och ungdomar med adhd förstår och hanterar sina symptom studeras i en ny avhandling. – Om vi är medvetna om hur barn uppfattar sitt beteende så kan vi också förstå varför situationer uppstår, säger Noam Ringer vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
  • Konsten att ta semester – och börja jobba igen 2020-06-22 Flera korta semesterveckor och sänkta förväntningar är receptet för en lyckad ledighet. Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, hjälper oss att planera inför semestern.
  • Dekanus har ordet – juni 2020-06-02 "Nyligen kom besked om återgång till mer normal verksamhet vid lärosätena – mycket glädjande"
  • Dekanus har ordet - mars 2020-06-02 Det nya året har hittills präglats av processen för att rekrytera och föreslå nya prefekter och ställföreträdande prefekter
  • Distansundervisning påverkar studenternas hälsa – trots fungerande teknik 2020-05-08 Omställningen har varit stor för studenterna vid Stockholms universitet sedan undervisningen sker på distans. I en studie vid Institutionen för Data- och systemvetenskap framgår att de digitala läroplattformarna fungerar bra – däremot upplever många studenter en försämrad psykosocial hälsa.
  • Hemarbete under coronakrisen – hur lätt är det att ställa om? 2020-04-22 För många innebär coronapandemin att arbetet flyttar hem. Men vad händer med oss när rutinerna förändras? Petra Lindfors har forskat om hur vår hälsa påverkas av distansarbete.
  • Dekanus har ordet - december 2019 2020-03-02
  • The Faculty of Social Sciences presents: The 2020 Gunnar Myrdal Lecture 2020-02-17 Michèle Lamont, Harvard University, "Narratives of Hope: Self-Worth and the Current Crisis in American Society and Beyond"
  • "The Future of Work" - open lecture with Daron Acemoglu, MIT 2019-06-17 There is growing concern that new technologies, especially robots and artificial intelligence, will spell the end of work as we know it. Should we be concerned? Or can we hope that new technologies will increase both productivity and opportunities for labor like they have done many times in the past?
  • Dekanus har ordet - mars 2019 2019-03-06
  • Antaget förslag till hedersdoktor belönas med 100 000 kronor 2019-03-05 Den eller de lärare vid fakulteten som nominerar en person som sedan promoveras till hedersdoktor kommer att tilldelas en summa om 100 000 kr. Detta är en försöksverksamhet under 2019.
  • Dekanus har ordet - december 2018 2018-12-19 Budgeten är klar, fakultetskanslichefen Felicia Markus går vidare mot nya utmaningar och julen står för dörren. Dekanus Astri Muren sammanfattar i son krönika några av de saker som är på gång inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och önskar alla medarbetare en riktigt god julhelg.
  • Uppföljning: Aktiva jämställdhetsinsatser i den akademiska världen 2018-12-18 Varför tackar manliga och inte kvinnliga forskare nej till administrativa uppgifter? Kan man ge extra forskningstid för att underrepresenterat kön ska kunna meritera sig till professorer? Jämställdhetsgruppens workshop kring aktiva jämställdhetsinsatser ledde intressanta diskussioner och konkreta förslag.
  • Lagarbete över institutionsgränser bakom beviljat anslag 2018-10-25 Ett starkt lagarbete, engagemang och lokal kompetens är några av nycklarna Bo Malmberg lyfter fram som orsakerna bakom den lyckade ansökan till Riksbankens jubileumsfond. Bo Malmberg var med och beviljades 40 240 000 till forskningsprogrammet ”Lyckliga gatan? Geografisk polarisering och social sammanhållning i dagens Sverige”, ett projekt som ska undersöka människors livsval kopplat till bostadsort.
  • Dekanus har ordet – juni 2018 2018-10-08
  • Dekanus har ordet - oktober 2018 2018-10-05 Hösten är här och det nya läsåret har inletts. Universitetsledningen, områdesledningen och fakultetsledningen har påbörjat arbetet med nya strategier och universitetet ser över sina kärnvärden. Verksamheten är i full gång.
  • Fest-i-val – en lyckad samverkanssatsning 2018-08-30 Onsdag 29 augusti höll Stockholms universitet för första gången arrangemanget Fest-i-val, en satsning på demokrati- och valfrågor riktad mot gymnasieelever. Målet, förutom att inspirera och informera, är att evenemanget ska leda till mer forskning kring hur unga kan engageras politiskt.
  • Dekanus har ordet – juni 2018 2018-06-20 Ny institution, ny mandatperiod och nya vicerektorer – Astri Muren, dekan för Samhällsvetenskapliga fakulteten tillika Vicerektor för Humanvetenskapliga området, sammanfattar terminen som gått.
  • 4 miljoner till forskningsprojekt i ekonomi 2018-03-27 Ragnar Söderbergs stiftelse har beviljat 4 miljoner kronor till ett forskningsprojekt i ekonomi vid Stockholms universitet
  • Samhällsvetenskapliga perspektiv i det nya Klimatpolitiska rådet 2017-12-18 Karin Bäckstrand, professor i Statsvetenskap vid Stockholms universitet, har blivit invald som ledamot i det Klimatpolitiska rådet, en ny myndighet med uppdraget att utvärdera hur klimatmålen följs på politisk nivå.
  • Kurs för doktorander: hantera svåra situationer i social arbetsmiljö 2017-12-12 Behöver du få råd och stöd kring arbetssituationer där du upplevt kränkningar eller svåra arbetsmiljöer? Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet anordnar nu en kurs som syftar till att tillhandahålla de verktyg som behövs vid svåra situationer i den sociala arbetsmiljön.
  • Nya forskningsanslag till kommunikationsprojekt 2017-11-15 Riksbankens Jubileumsfond har beviljat bidrag till två forskare vid Stockholms universitet – Michele Michelette vid Statsvetenskapliga institutionen och Meike Wagner vid Institutionen för kultur och estetik.
  • Läs Financial Times online 2017-11-08 Som anställd, forskare eller studerande vid Stockholms universitet kan du nu läsa Financial Times, FT.com, var du än befinner dig. Allt du behöver är en SU-e-postadress och ett universitetskonto.
  • Vetenskapsrådet beviljar projektbidrag till Stockholms universitet 2017-11-06 Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. 29 ansökningar från Stockholms universitet beviljades bidrag.
  • Miljonbelopp till forskning om kvinnor i svensk film 2017-11-02 Vem får göra film och hur representeras kvinnor i svensk film? Hur gestaltas kön? Riksbankens Jubileumsfond har nu beviljat 6,5 miljoner kronor till projektet "Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation", ett projekt som drivs av Maria Jansson vid Statsvetenskapliga institutionen.
  • Forskningsanslag till Stressforskningsinstitutet 2017-10-30 Mats Lekander vid Stressforskningsinstitutet beviljades 2 772 561 kronor för sitt projekt ”Individuella skillnader i hjärnans svar på inflammation: morfologi, prediktiv kodning och emotionell reglering”.
  • 2 miljoner till arbetslivsforskning vid CHESS 2017-10-27 Postdoc-bidraget "Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige" har tilldelats 2 miljoner i från Forte inom ramen för arbetslivsforskning.
  • Miljoner till forskningsprojekt inom samhällsvetenskap och humaniora 2017-10-25 Miljoner till forskningsprojekt inom samhällsvetenskap och humaniora
  • Valresultat för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2017-10-13 Igår torsdag avslutades valet till dekanat och fakultetsnämnder. Idag presenteras valresultatet. Valberedningens förslag fick flest röster.
  • Nu är valet till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden igång igen 2017-10-06
  • Valet till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden tillfälligt stängt 2017-10-05
  • Welcome Day for PhD Students 2017-09-26 The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed. This day is particularly for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome. The Welcome Day is compulsory for PhD students at the Humanities and Social Science faculties.
  • Nomineringar till bästa avhandling 2016 2017-02-14 Nu är det klart vilka avhandlingar som nominerats till Högskoleföreningens pris för årets bästa avhandling 2016. Sex avhandlingar från lika många institutioner har nominerats. Vinnaren annonseras i början av sommaren.
  • Ulf Jansson ny fakultetsnämndsledamot 2017-01-24 Fyllnadsvalet till fakultetsnämnden är avslutat. Valberedningens resultat, lektor Ulf Jansson vid Kulturgeografiska institutionen, fick majoritet och tillträder fakultetsnämnden för resterande mandatperiod.
  • 50 miljoner till projekt inom ekonomi 2015-12-09 Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. Professor Torsten Persson vid Institutet för internationell ekonomi tilldelades 50 miljoner kronor för projektet "Social och politisk ekonomi: teori och empiri".
  • Verksamhetsstyrning i offentlig sektor - AES Forskardag 2015-12-07 Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) inbjuder till samtal om aktuell forskning. De välkomnar till en innehållsrik eftermiddag med presentationer, tid till frågor och samtal om dagens utmaningar inom verksamhetsstyrning i offentlig sektor.
  • Beviljade medel till samhällsvetenskaplig forskning 2015-11-10 Vetenskapsrådet har beviljat anslag till 22 projekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Stockholms universitet. Totalt har 83,6 miljoner kronor beviljats. Flera av samhällsvetenskapliga institutioner och institut beviljades medel. Även bidrag från Forskningsrådet Formas har tilldelats institutioner vid fakulteten
  • Bildtävling om samhällsvetenskaplig forskning 2015-05-15
  • Besök från Ukrainas parlament - "Ukraina – ett år efter Majdan" 2015-03-09 Vad händer egentligen i Ukraina i dag? Sex unga ledamöter från Ukrainas parlament besöker Stockholms universitet för att diskutera situationen i landet i dag och utmaningarna inför framtiden.
  • I media - "Naturvetare och samhällsvetare behöver en gemensam kunskapsbas" 2015-01-26 "Samspelet mellan biologi och kultur är centralt för den vetenskapliga kunskapen om människan och bör genomsyra såväl biologiska som samhällsvetenskapliga utbildningar, skriver Jonas Olofsson, docent i psykologi, och Johan Örestig, fil. dr. i sociologi."
  • Tea Onshagen i pension med pappersfyrverkeri 2014-12-11 Inför sin sista dag vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet hade Tea Onshagen bara en önskan – att få slänga ut sina papper genom fönstret. Sagt och gjort. Sista dagen regnade det protokoll och bilagor från fönstret i A534.
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år 2014-11-26 Den 26 november firar Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år med ståt! Och möjligtvis lite pompa, i mån av tid. Samtliga medarbetare vid fakulteten är inbjudna.
  • Stort intresse för universitetet på Sacomässan 2013-12-02 Som vanligt var intresset stort vid Stockholms universitets monter på den stora utbildningsmässan, Sacomässan, i Älvsjö. Högst tryck vid Samhällsvetenskapliga fakultetens bord var det på studentambassadörerna från Företagsekonomiska institutionen.
  • Priset för bästa avhandling till Linn Axelsson 2013-06-13 Priset för årets bästa avhandling inom Samhällsvetenskap vid Stockholms universitet går till Linn Axelsson för avhandlingen Making Borders: Engaging the threat of Chinese textiles in Ghana.
  • Frankrikes och Tysklands ambassadörer besöker universitet 2013-04-11
  • Demokratikonferens i Egypten 2012-09-13 För andra året i följd anordnar USI, Universitet i samarbete för internationalisering, ett forskarseminarium om demokrati tillsammans med universitetet i Alexandria.
  • Universitetet söker studentmentorer 2012-08-13 Alla studenter vid Stockholms universitet har möjlighet att bli studentmentor åt elever på en utvald högstadieskola inom Stockholms län. Mentorn träffar sina elever fyra gånger i månaden mellan perioden oktober och maj och fokus under träffarna är att hjälpa eleverna att klara sina mål i skolan, men även att vara en god förebild.
  • Maria Wendt årets pedagogiska pristagare 2012-06-15 Det är nu klart vilka lärare vid universitetet som får pedagogiska priset 2012. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten gick priset till Maria Wendt, statsvetenskapliga institutionen.
  • Kulturgeografer debatterar skolvalet i DN 2012-05-22 "Privilegierade väljer bort. Skolverkets rapport om ökande klyftor i Sveriges skolor har slagit ned som en bomb i skoldebatten. I en ny studie i projektet ”Den svenska skolans nya geografi” visar vi att de privilegierade grupperna utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med de underprivilegierade. Vi kan också visa att boendesegregationen inte är den drivande kraften. Därför får Skolverkets rapport inte viftas bort av lobbyister för det fria skolvalet, skriver Bo Malmberg, Eva Andersson och John Östh."
  • Medicinsk journal på enklare språk - bra idé belönad med 1,5 miljoner kronor 2012-05-08 "Automatiserad översättning av röntgensvar till allmänsvenska - ett led i demokratiseringen av sjukvården" är ett av nio beviljade projekt av totalt 503 inskickade idéer, som får anslag från Vårdalstiftelsens forskningssatsning Idéprovningen som identifierar nytänkande forskning inom vård och omsorg.
  • Fakulteten väl ut i HSV-granskning 2012-04-26 I den första omgången av Högskoleverkets granskningar av utbildningar vid landets lärosäten fick fyra av fakultetens utbildningar toppbetyg. Vid Kulturgeografiska institutionen var glädjen extra stor då både utbildningen i kulturgeografi (kandidat och master) och geografi (master) fick betyget ”Mycket hög kvalité”.
  • DSV först i Sverige med öppna universitetskurser 2012-02-24 Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV vid Stockholms universitet är först ut i Sverige med att erbjuda ett antal kurser som är helt öppna för alla utan förkunskapskrav. Det sker i pilotprojektet Open Education där ett antal högskolekurser öppnas för alla intresserade. Kurserna följs sedan på distans, vilket ger studerande möjligheter att studera i sin egen takt.
  • Kurs riktad mot förskolepersonal på uppdrag av Skolverket 2012-02-03
  • Karriärdag för doktorander 2012-02-03 Välkommen på karriärdag för doktorander i slutfasen och nyblivna doktorer.

Kontakt

Fakultetskansliet

Postadress
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöks-/leveransadress kansliet
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Södra huset, A3
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

För fakturering och fakturaadress,
se här