Här finner du den centrala besluts- och delegationsordningen för Stockholms universitet, vars syfte är att tydliggöra beslutsvägarna inom universitetet.

Här återfinns även den besluts- och delegationsordning som gäller för Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilken innefattar beslut som delegerats från rektor till fakultetsnämnd respektive dekanus samt beslut som delegerats från förvaltningschefen till prefekterna. Därutöver omfattar beslutsordningen beslut som fakultetsnämnden och dekanus beslutat att delegera vidare till institutionsstyrelser och prefekter samt övriga organ/arbetsgrupper.