Anställning av gästprofessor

Behörighetskraven för anställning som gästprofessor är desamma som för tillsvidareanställning som professor (HF kap. 4, 3 §) och anställningen får totalt omfatta högst fem år (HF kap. 4, 12 §). Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Stockholms universitets anställningsordning (AOSU).

1.    Anhållan
Prefekt/motsvarande mejlar anhållan till registrator@su.se med kopia till samfakrekrytering@su.se

Anhållan ska innehålla:

 • Motivering
 • Finansiering
 • Ämne för gästprofessur
 • Tidsperiod (maximalt 5 år)
 • Omfattning
 • Sökandes CV inklusive publikationslista 

2.    Granskning
Lärarförslagsnämnden granskar ansökan. Nämnden fattar antingen beslut om att       
föreslå rektor om anställning eller att sakkunnigbedömning ska ske.

3.    Anställningsbeslut 
Protokoll delges prefekt och administrativ chef. Prefekt inkommer sedan med utkast på anställningsbeslut till handläggaren. Kansliet föredrar ärendet för rektorn som fattar slutgiltigt beslut och signerar anställningsbeslutet. Handläggaren delger anställningsbeslutet med den anställde, prefekt, administrativ chef, lönehandläggare och installationsservice.

Vid förlängning av anställning 
1.    Prefekt mejlar anhållan och utkast till anställningsbeslut till registrator@su.se med kopia till samfakrekrytering@su.se

2.    Efter tillstyrkan av dekanus föredrar handläggaren ärendet skriftligt för rektor.

3.    Rektor fattar beslut om förlängning. Handläggaren mejlar anställningsbeslut till anställd, prefekt, administrativ chef och lönehandläggare.


Adjungerad professor

Nedanstående information är en vägledning till institutioner inför anställning av adjungerade professorer.
Behörighetskraven för anställning som adjungerad professor är desamma som för tillsvidareanställning som professor (HF kap. 4, 3 §). Avsteg från behörighetskraven får göras om personen har en unik kompetens av särskild vikt för den aktuella verksamheten. Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder i Stockholms universitets anställningsordning AOSU

1.    Anhållan
Prefekt/motsvarande mejlar anhållan till registrator@su.se med kopia till samfakrekrytering@su.se  

Anhållan ska innehålla:

 • Motivering
 • Finansiering
 • Ämne för adjungering
 • Tidsperiod (maximalt 12 år)
 • Omfattning 
 • Sökandes CV inklusive publikationslista 
 • Förbindelse från sökandes arbetsgivare att denne står för lönekostnader

2.    Granskning
Handläggaren granskar ansökan tillsammans med dekanus. Institutionen ombeds sedan att inkomma med förslag på sakkunniga. Sakkunniga utses av dekanus.

3.    Sakkunniggranskning 
När sakkunnigutlåtandena inkommit godkänner lärarförslagsnämndens ordförande dem eller ber om komplettering. Prefekten delges utlåtandena för kännedom.

4.    Lärarförslagsnämndens sammanträde 
Lärarförslagsnämnden fattar beslut om att föreslå rektor att anställa adjungerad professor.

5.    Anställningsbeslut
Protokoll delges prefekt och administrativ chef. Prefekt inkommer sedan med utkast på anställningsbeslut till handläggaren. Kansliet föredrar ärendet för rektorn som fattar slutgiltigt beslut och signerar anställningsbeslutet. Handläggaren delger anställningsbeslutet med den anställde, prefekt, administrativ chef, lönehandläggare och installationsservice.

Vid förlängning av anställning 
Anställningen får totalt omfatta högst tolv år (HF kap. 4, 11 §)

1.    Prefekt mejlar anhållan och utkast till anställningsbeslut till registrator@su.se med kopia till samfakrekrytering@su.se  

2.    Efter tillstyrkan av dekanus föredrar handläggaren ärendet skriftligt för rektor.

3.    Rektor fattar beslut om förlängning. Handläggaren mejlar anställningsbeslut till anställd, prefekt, administrativ chef och lönehandläggare.

Affiliering av professor

Nedanstående information är en vägledning till institutioner inför affiliering av professorer.

Syftet med affiliering är att institutionen, utan att anställa, knyter ledande välrenommerade forskare och professorer till sig. En affilierad professor ska i normalfallet vara professorskompetent. Utgångspunkten är att affiliering ska gälla för en längre tid, upp till tre år, då den affilierade förväntas samarbeta med universitetet i olika sammanhang. Ett beslut om affiliering innebär inget ekonomiskt åtagande från universitetets sida. 

Läs mer om affiliering vid Stockholms universitet via denna länk.

1.    Anhållan
Prefekt/motsvarande mejlar förslag på person för utnämning till affilierad professor i anhållan till registrator@su.se med kopia till samfakrekrytering@su.se
Anhållan ska innehålla följande uppgifter:

 • Personuppgifter, CV och publikationslista
 • Beskrivning av det planerade samarbetet och affilieringens nytta för Stockholms universitet. 
 • Förslag på periodens längd.
 • Uppgifter om i vilken utsträckning fakulteten/institutionen avser att ställa arbetsrum och utrustning m.m. till förfogande. 
 • Skriftligt medgivande från den föreslagna personen och i förekommande fall dennes arbetsgivare.

2.    Lärarförslagsnämndens sammanträde 
Lärarförslagsnämnden granskar underlaget och fattar beslut om att föreslå rektor om utnämning av affilierad professor. Vid förlängning av affiliering tillstyrks anhållan av dekanus.

3.    Beslut
Kansliet föredrar ärendet för rektorn som fattar slutgiltigt beslut. Efter beslut delges beslutet den affilierade, prefekten, administrativ chef och personalavdelningen.