För att få utlysa en adjunktanställning måste dispens ges av rektor. Läs mer om rektors principer på medarberatwebben genom denna länk. Se även universitetets Anställningsordning (AOSU).

Det tar cirka 4-5 månader från det att Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden fattar beslut om att rekommendera en utlysning till dess att någon av de sökande kan påbörja anställningen. Det är därför viktigt att ha en god framförhållning när det gäller det framtida behovet.

Ärendet ska behandlas av fakultetskansliet, dekanus, Områdesnämndens arbetsutskott, Områdesnämnden och sedan rektor.

1.    Institutionens beredning
Institutionen inkommer med förslag på anställningsprofil och en utförlig anhållan om dispens att utlysa en eller flera adjunktanställningar. 

Anhållan ska innehålla en motivering till utlysningen och ekonomisk redogörelse. I profilen och anhållan ska det framgå att tjänsten har praktiska inslag och den som anställs bör ha en utbildningsnivå/motsvarande över nivån på den planerade undervisningen.

Prefekt mejlar anhållan och förslag på anställningsprofil till fakultetskansliets handläggare på samfakrekrytering@su.se. 

2.    Granskning och beslut om rekommendation
Anhållan och profilen granskas av handläggare och dekanus. Eventuell återkoppling med förslag om ändringar eller förtydliganden kan ges.

3.    Arbetsutskottet och områdesnämnden för humanvetenskap
Beslut fattas först i Områdesnämndens arbetsutskott och därefter i Områdesnämnden om att rekommendera rektor att bevilja utlysningen.

4.    Rektorsföredragning
Efter Områdesnämndens beslut tas ärendet vidare av handläggaren till rektorsföredragningen. Rektor fattar beslut.

5.    Annonsering
Inför annonsering ber handläggaren prefekten om kontaktuppgifter till önskad kontaktperson (vanligtvis prefekt) och önskad annonseringstid (minst fyra veckor).

Annonser publiceras via rekryteringssystemet ReachMee på Stockholms universitets webb och på Platsbanken. Institutionen får gärna sprida annonsen i sina nätverk. Institutionens kontaktperson(er) ges tillgång till ärendet i ReachMee.

Förlängd annonseringstid: Vid behov kan annonseringstiden förlängas. Fråga om förlängning måste ställas innan annonstiden löpt ut.

6.    Bedömning av de sökande
Efter sista ansökningsdag meddelar handläggaren om hur institutionen genomföra handläggningen/bedömningen av de sökande. Fakulteten har beslutat om en rutin som institutionen ska följa i beredningen av ansökningshandlingarna. Institutionen behöver inte anlita externa sakkunniga, men det behövs ett utlåtande/motivering för den/de som föreslås till anställningen.  

7.    Lärarförslagsnämnden
Ordförande för berörd lärarförslagsnämnd skriver ett särskilt ”Beslut om förslag till anställning” om vem som blir aktuell för tjänsten.

8.    Förhandling 
Prefekten inleder förhandling om lön, villkor och anställningsdatum med den föreslagna kandidaten. Därefter skickas utkast på anställningsbeslut till handläggaren.

9.    Anställningsbeslut
Handläggaren föredrar ärendet för dekanus som fattar slutgiltigt beslut om anställning.

Beslutet anslås på den digitala officiella anslagstavlan av handläggaren och en kopia av beslutet mejlas till prefekt och administrativ chef.

Anställningen vinner laga kraft efter tre veckors anslagstid, förutsatt att ingen överklagar beslutet.

10.    Anställningsbeslutet vunnit laga kraft
När överklagandetiden har gått ut och beslutet inte har överklagats, har beslutet vunnit laga kraft. Handläggaren meddelar detta till alla berörda parter.

11.    Avbryta anställningsförfarande
Prefekt mejlar en anhållan om att avbryta anställningsförfarande till handläggaren. Dekanus fattar beslut och handläggaren meddelar kandidaterna.