Vid eventuella frågor kontaktar du vår funktionsadress, e-post: samfakrekrytering@su.se eller den utsedde handläggaren för ditt ärende.

Processen i korthet

1. Sökande skickar in sin ansökan till kansliet och registrator 
2. Lärarförslagsnämnden beslutar om sakkunniggranskning
3. Sakkunniggranskning
4. Lärarförslagsnämnden beslutar om rekommendation till befordran
5. Dekan eller rektor beslutar om befordran

Mer information

1.    Ansökan 
Var noga med att följa mallen för ansökan samt bifoga relevanta intyg. Skicka ansökan till registrator, e-post: registrator@su.se samt en kopia till samfakrekrytering@su.se. Se mall och styrdokument för mer information.

Om du tidigare har bedömts vara universitetslektors- eller professorskompetent inom samma område och inriktning, bifoga alla utlåtanden i din ansökan.

Observera att vid ansökan om befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska ansökan inkommit 9 månader före anställningstidens slut.

2.    Granskning
Anhållan granskas av handläggare och ordförande för aktuell lärarförslagsnämnd. Eventuell återkoppling om förtydliganden eller komplettering kan ske.

3.    Lärarförslagsnämndsmöte nr 1 
Lärarförslagsnämnden sammanträder en gång i månaden (med uppehåll under sommaren), och prefekten på din institution bjuds in med närvaro- och yttranderätt för att yttra sig om din ansökan. 

4.    Sakkunniga utses
Fakulteten ber sedan institutionen att inkomma med förslag på sakkunniga.

5.    Sakkunniggranskning
Du ombeds skicka dina åberopade publikationer till de sakkunniga. Granskningen bör inte ta mer än 3 månader. 
Ordförande i lärarförslagsnämnden beslutar om utlåtandena är tillräckliga och skickas sedan vidare till dig. Prefekten/föreståndaren delges dessa för kännedom.

6.    Lärarförslagsnämnd möte nr 2
Lärarförslagsnämnden beslutar sedan om befordran kan rekommenderas eller ej. Du meddelas utfallet efter att protokollet justerats.

7.    Dekanus eller rektor beslutar
Vid befordran till universitetslektor beslutar dekanus om befordran, och vid befordran till professor beslutar rektor.
Din institution och personalavdelningen informeras om din nya yrkestitel och lön samt det datum som din befordran börjar gälla. 

Frågor och svar

Hur vet jag om jag är tillräckligt högskolepedagogiskt meriterad att befordras?
Behörighetskravet för befordran till universitetslektor framgår av annonsen för den tjänst du har, men även i Humanvetenskapliga områdets riktlinjer. Se steg 1. Ansökan, ovan.

Behörighetskravet för befordran till professor framgår av Humanvetenskapliga områdets riktlinjer och Samhällsvetenskapliga fakultetens komplettering. Se steg 1. Ansökan, ovan.

Hur intygar jag att min högskolepedagogiska utbildning från ett annat lärosäte är jämförbar med den som Stockholms universitet erbjuder?
Bifoga om möjligt signerade diplom eller intyg där kursinnehållet, lärandemålen och omfattning tydligt framkommer för att lärarförslagsnämnden ska kunna bedöma likvärdigheten. Tyvärr kan inga förhandsbesked ges om dina kurser kan sägas vara motsvarande.

Hur kan jag intyga min handledningskompetens av doktorander för befordran till professor?
Enligt Humanvetenskapliga områdets riktlinjer måste du kunna intyga aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation. Detta intyg utfärdas exempelvis av prefekt, studierektor eller medhandledare. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten räknas aktiv handledning som att sökande under en längre eller avgörande period varit huvudsakligt ansvarig för handledarskapet. Bedömningen görs utifrån de angivna omständigheterna och din roll i handledarskapet. 

Vad händer om jag inte anses tillräckligt meriterad? 
Du kan dra tillbaka din ansökan när som helst under processen. Vid befordran till professor kan du söka igen, men se till att uppdatera din ansökan efter de synpunkter som framkommit.

Om du ansöker om befordran till universitetslektor måste din ansökan inkomma senast 9 månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Du kan endast söka om befordran till universitetslektor från biträdande universitetslektor vid ett tillfälle.

Hur många ansökningar avslås, och på vilka grunder?
Vi för ingen statistik över det i dagsläget. Bordläggning sker oftast om den vetenskapliga och/eller den pedagogiska meriteringen inte är tillräckligt omfattande.

Kan jag kontakta ordförande i lärarförslagsnämnden?
All kommunikation sker via fakultetskansliet, men i vissa fall kan ordförande ta kontakt med dig som sökande i ett aktuellt ärende.

Kan jag ansöka om befordran flera gånger?
Vid ansökan om befordran till professor kan du söka igen, men tänk på att uppdatera din ansökan efter de synpunkter som framkommit. Ansökan om befordran till universitetslektor från biträdande universitetslektor kan endast göras vid ett tillfälle.

Kan jag använda mig av tidigare sakkunniggranskningar av mig i framtida befordringsansökningar?
Ja, det kan du. Var noga med att bifoga alla sakkunnigutlåtanden i din ansökan. Observera att tidigare positiva utlåtanden inte garanterar att ytterligare sakkunniggranskning bedöms vara obehövlig. Lärarförslagsnämnderna utgår ifrån de krav som ställs av Stockholms universitet, Humanvetenskapliga området och Samhällsvetenskapliga fakulteten.