Processen i korthet

1.    Den sökande förankrar ansökan på sin institution och lämnar in den till fakultetskansliet. Institutionen skickar in förslag på sakkunniga.
2.    Ansökan tas upp av docenturnämnden en första gång, sakkunniga utses.
3.    När sakkunniga granskat ansökan tas den upp en andra gång i docenturnämnden. Då beslutas om lärarprov behöver avläggas, eller om den sökande kan utnämnas till docent.
4.    Docentbevis tas fram och skrivs under av dekanus, ärendet avslutas.

Mer information

1.    Den sökande tar kontakt med sin närmaste professor för att få en preliminär uppfattning om ansökan är befogad.
2.    Professorn samråder med sina kollegor, samt förankrar med prefekten.
3.    Ansökan skickas in till registrator, som diarieför den och vidarebefordrar den till fakultetskansliet.
4.    Ärendet fördelas på en handläggare, som tillsammans med docenturnämndens ordförande gör en första granskning av ansökan.
5.    Om det finns några uppenbara kompletteringsbehov kontaktas den sökande.
6.    När ansökan bedöms vara komplett kontaktar handläggaren institutionen och ber om ett förslag på sakkunniga. Av förslaget ska även framgå att ansökan förankrats i professorskollegiet.
7.    När förslag på sakkunniga inkommit sätts ärendet upp på dagordningen för nästa docenturnämndssammanträde. Normalt behöver allt vara på plats en vecka före sammanträdet, eftersom handlingarna skickas ut till ledamöterna då.
8.    Ärendet behandlas av docenturnämnden, som beslutar om sakkunniga kan utses.
9.    Om sakkunniga utses kontaktar handläggaren dessa och informerar om uppdraget, samt tillhandahåller ansökan. Den sökande blir samtidigt ombedd att skicka sina åberopade publikationer till de sakkunniga.
10.    Sakkunniga granskar ansökan. Normalt har de tre månader på sig att lämna in sina utlåtanden.
11.    När utlåtandena inkommit tar docenturnämnden upp ansökan en andra gång och beslutar om två saker:
a.    Om lärarprov behöver genomföras innan beslut kan fattas
b.    Om inte lärarprov behövs: huruvida den sökande kan utnämnas till docent eller ej.
12.    Om docenturnämnden beslutar att lärarprov behöver genomföras, uppdras institutionen och den sökande att återkomma med ett förslag på tid och plats för detta. Lärarprovet ska helst vara en del av den ordinarie undervisningen, som docenturnämnden då deltar i. Därefter tas ansökan upp på närmast följande docenturnämndssammanträde.
13.    Om docenturnämnden inte anser att lärarprov behövs, eller om sådant har avlagts, beslutar docenturnämnden om den sökande ska utnämnas till docent.
14.    Om docenturnämnden beslutar att den sökande ska utnämnas till docent tas ett docenturbevis fram som skrivs under av dekanus, och som skickas till den sökande. Utnämningen gäller från det datum då docenturnämnden fattat sitt beslut.
15.    Ärendet avslutas och arkiveras.

Riktlinjer för behandling av ärenden