I Regler för etablering och avveckling av utbildning, avsnitt 2.3, återfinns universitets regler för inrättande av kurs återfinns. Fakultetens riktlinjer återfinns i Handläggningsordning för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och i Mall för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Vid frågor om inrättande av kurs, kontakta: utbildning@samfak.su.se

Beredningsprocess

  • Förslag till inrättande av kurs bereds enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Studentrepresentant ska ges möjlighet att delta i beredning och beslut.
  • Institutionsstyrelsen inkommer till fakultetsnämnden med förslag på inrättande av ny kurs genom att skicka en anhållan till fakultetskansliet: utbildning@samfak.su.se. Anhållan ska bestå av Anhållan om inrättande av kurs (300 Kb) samt ett färdigmarkerat utkast till kursplan i Ladok med den basinformation som krävs för inrättande.
  • Handläggare på fakultetskansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.
  • Handläggare delger förslaget till studentrepresentant för synpunkter.
  • Handläggare föredrar ärendet för ordförande i Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA) som fattar beslut om inrättande av kurs på delegation av fakultetsnämnden.
  • Handläggare expedierar beslutet till institutionen och inrättar kursplanen i Ladok.

Anhållan om inrättande bereds i den ordning de inkommer till fakultetsnämnden. Handläggningstiden är normalt två till tre veckor, men kan vara längre under arbetstoppar (exempelvis under december-januari). Tänk på att även stämma av mot deadlines i den studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Efter beslut om inrättande

Efter inrättande beslutar institutionsstyrelsen att fastställa den kompletta kursplanen och institutionen fastställer kursplanen i Ladok.