1)    Institutionen bereder förslag till kursen enligt institutionens besluts- och delegationsordning. Tänk på att studentrepresentant ska ingå i beredning och beslut.

2)    Institutionsstyrelsen inkommer till fakultetsnämnden med förslag på inrättande av ny kurs genom att skicka anhållan till Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet utbildning@samfak.su.se

3)    Anhållan består av:

a)    Anhållan om inrättande av kurs (300 Kb)
b)    den obligatoriska basinformation* i SISU (som inte kan ändras efter inrättande)
c)    fliken tillfällen för kursen i SISU
Handläggningstiden är normalt 2-3 veckor.

4)    Kansliet granskar anhållan och återkopplar till institutionen vid frågor.

5)    Handläggare delger förslag till ny kurs till studiebevakare som får 2 arbetsdagar att komma in med synpunkter på underlaget.

6)    Handläggare föredrar ärendet för ordförande i SAGA som fattar beslut om inrättande av kurs.

7)    Handläggare verkställer beslutet i SISU genom att godkänna utbildningsområde och basinformationen samt expedierar beslutet till institutionen.

8)    Institutionsstyrelsen beslutar om den kompletta kursplanen** (får ej vidaredelegeras längre än till prefekt) och institutionen fastställer kursplanen i SISU.


*Den svenska och engelska benämningen, kurskoden, antalet högskolepoäng, om kursen ges på grundnivå eller avancerad nivå, betygsskala, om kursen ska ha huvudområde eller SCB-ämne, fördjupning, från och med när kursen ska ges och dess behörighet.

**Kursplanens innehåll består av kursinnehåll, förväntade studieresultat, undervisning, kunskapskontroll och examination, övergångsbestämmelser, begränsningar, och eventuell övrig information.

Denna arbetsgång gäller för alla nya kurser (fristående såväl som kurser inom utbildningsprogram). De kurser inom lärarprogrammen som ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) beslutas av Områdesnämnden för humanvetenskap.

Tänk på att även kolla deadlines på Studieadministrativa kalendern på medarbetarwebben.

Mer ingående beskrivning finner du i Mall för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (228 Kb) och i Handläggningsordning för kursplaner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (185 Kb)