Beslut om avveckling av kurs och upphävande av kursplan fattas av institutionsstyrelsen och får inte vidaredelegeras. Institutionsstyrelsen ska även fastställa avvecklingsperiodens längd. Under avvecklingsperioden är kursplanen fortfarande juridiskt bindande och registrerade studenter har rätt att examineras på kursen enligt kursplanens övergångsregler. Regler om avvecklingsperiodens längd återfinns i Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning, avsnitt 3.3.2.

Förslag på beslutsformulering: ”Beslut om upphävande är fattat av institutionsstyrelsen vid [ange institution] YYYY-MM-DD. Kursen avvecklas under perioden YYYY-MM-DD till YYYY-MM-DD. Kursplanen upphör att gälla YYYY-MM-DD.”

I Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning, avsnitt 3.2, återfinns universitetets regler för avveckling av kurser på grundnivå och avancerad nivå. Bland annat regleras vad som gäller vid avveckling av kurser som ges inom program eller examensgivande kurser samt hur studenter som inte har avslutat kursen ska informeras om beslut om avveckling.

Rutin för upphävande av kursplaner i utbildningsdatabaserna:

Vid frågor om avveckling, kontakta utbildningsgruppen: utbilding@samfak.su.se