Arbetet med studentinflytande vid fakulteten bygger på universitetets policy och riktlinjer.

Regler för studentinflytande

Representation i organ

Studentrepresentanter utses av respektive studentkår. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten verkar tre kårer:

Stockholms universitets studentkår (SUS)
DISK är studentkåren vid Institutionen för data- och systemvetenskap

Var finns det studenter representerade?

Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten finns studentrepresentanter i fakultetsnämnden och i följande beredningsorgan:

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på forskarnivå
Samhällsvetenskapliga fakultetens arbetsgrupp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA)
Samhällsvetenskapliga fakultetens jämställdhetsgrupp
Lärarförslagsnämnd I
Lärarförslagsnämnd II
Lärarförslagsnämnd III
Budgetgruppen

Studentrepresentanter kan även ingå i olika tillfälliga arbetsgrupper.

Studentrepresentanter i fakultetsnämnden och beredningsorganen arvoderas. Den student som önskar intyg över sitt arbete för fakulteten ska kontakta fakultetssekreteraren om det gäller fakultetsnämnden och för övriga organ respektive sekreterare vid fakultetskansliet. Mer information om ersättning finns i  Regler för studentinflytande.

Representation på institutionerna

På samma sätt som vid fakulteten finns det studentrepresentanter i institutionsstyrelserna (motsvarande) och dess beredande organ.

Vid institutionerna organiserar sig studenterna i studentråd. Vanligen finns ett studentråd för de som studerar på grundnivå och avancerad nivå och ett doktorandråd för de som studerar på forskarnivå. Studentråden samarbetar genom Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet (SFR). 

Delar av fakultetsledningen och fakultetskansliet träffar studentrepresentanter omkring en gång i månaden under terminstid för informell diskussion och informationsutbyte.

Kursutvärderingar

Studenternas värdering av delkurser, kurser och program är en viktig del i kvalitetsarbetet. För värderingarna ansvarar respektive institution utifrån universitetets Regler för studentinflytande.

Den student som inte är nöjd med sin utbildning eller vill lämna förbättringsförslag ska i första hand vända sig till ansvarig institution. Studenten kan även kontakta respektive studentkår för att få råd eller hjälp.